Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy - Sprawy do załatwienia (2023)

Zasady i godziny przyjmowania Klientów w USC

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (2 egzemplarze) oraz formularz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego (3 egzemplarze).

Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

Obydwa egzemplarze zaświadczenia kierownika usc i wszystkie formularze zaświadczenia duchownego należy złożyć w parafii, w której nastąpi zawarcie małżeństwa.

O zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

We Wrocławiu jest to:Urząd Stanu Cywilnego (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/227/3173)
Dział Rejestracji Małżeństw
ul. P. Włodkowica 20
parter, pok. 2
tel. +48 71 777 99 51, 777 99 61, 777 99 63

(Video) The Real Reason for Marriage - Prof. Jordan Peterson

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński przed duchownym.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek 8:00–15:15

Uwagi:

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu. Warunkiem jednak jest, aby ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewidywała możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Kościoły i związki wyznaniowe, których prawo wewnętrzne przewiduje możliwość zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi :

 • Kościół Katolicki;
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny;
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski;
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany;
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny;
 • Kościół Chrześcijan Baptystów;
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego;
 • Kościół Polskokatolicki;
 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich;
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów;
 • Kościół Zielonoświątkowy.

Opłaty:

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

Opłatę uiszcza się w chwili składania dokumentów niezbędnych do wystawienia zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Płatności można dokonać :

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasach znajdujących się na parterze Urzędu Stanu Cywilnego
 • przelewem na konto:
  Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław
  PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy

Jeżeli ślub odbędzie się poza Wrocławiem, do kompletu dokumentów niezbędnych do wydania zaświadczenia należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej na konto gminy, na terenie której dojdzie do zawarcia małżeństwa.

(Video) The Mother InLaw Nobody Prays To Have | Mama G - A Nigerian Movie

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli akty urodzeń narzeczonych (i ewentualnie akty małżeństw narzeczonych lub akty zgonów współmałżonków narzeczonych) zostały sporządzone w USC we Wrocławiu zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie.

Jeżeli którykolwiek z w/w aktów stanu cywilnego narzeczonych został sporządzony w innym USC i nie został jeszcze przeniesiony do rejestru stanu cywilnego - zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych.

W celu skrócenia 10-dniowego terminu oczekiwania na wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego można powiadomić USC we Wrocławiu drogą mailową na adres usc@um.wroc.pl o planowanej wizycie w celu pobrania zaświadczenia, podając swoje dane : imiona, nazwiska, numery Pesel oraz wskazując aktualny stan cywilny. W temacie wiadomości należy podać : dane do zaświadczenia do ślubu konkordatowego. Po zaświadczenie należy zgłosić się do USC we Wrocławiu dopiero po otrzymaniu informacji zwrotnej o zmigrowaniu aktów stanu cywilnego nupturientów do rejestru stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • Przed ślubem

W celu uzyskania zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo są obowiązane:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk dostępny na miejscu)
 3. załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego

Obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej oraz dodatkowo:

(Video) Groom Humiliates Cheating Bride At Wedding | She Was Cheating With Brother-In-Law

 1. złożyć odpis aktu urodzenia
 2. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – złożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
 3. złożyć dokument urzędowy wystawiony przez władze państwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem, wskazujący jego dane osobowe i dane osobowe narzeczonej/narzeczonego oraz stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może on zawrzeć małżeństwo ze wskazaną w zaświadczeniu osobą
 4. lub - jeżeli otrzymanie dokumentu wymienionego w punkcie 3 napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody – złożyć prawomocne postanowienie polskiego sądu zwalniającego go od obowiązku przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu stwierdzającego możność zawarcia, zgodnie z prawem państwa pochodzenia, małżeństwa z oznaczoną osobą. W przedmiotowej sprawie właściwy jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do usc jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach. Jednak zaświadczenie zostanie wydane dopiero z chwilą złożenia kompletu dokumentów przez oboje narzeczonych.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w usc należą do nupturientów.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 3. konsula.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie zmiany decyzji co do nazwisk małżonków noszonych po ślubie lub nazwiska dzieci zrodzonych z małżeństwa – po otrzymaniu zaświadczenia - należy niezwłocznie zgłosić się do urzędu stanu cywilnego, celem pobrania nowego zaświadczenia.

 • Po ślubie

Duchowny po udzieleniu ślubu zobowiązany jest sporządzić zaświadczenie potwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w jego obecności i przekazać je do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa.

Nadanie zaświadczenia jako przesyłki poleconej jest równoznaczne z przekazaniem zaświadczenia do urzędu stanu cywilnego.

Do biegu pięciodniowego terminu na przekazanie (wysłanie) do urzędu stanu cywilnego zaświadczenia sporządzonego przez duchownego nie wlicza się dni uznanych za ustawowo wolne od pracy.

Zatem procedura przekazania do urzędu stanu cywilnego zaświadczenia sporządzonego przez duchownego może trwać nawet do 2 tygodni.

Dopiero po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt małżeństwa.

Informacja o sporządzeniu aktu małżeństwa oraz o zmianie stanu cywilnego i ewentualnej zmianie nazwisk osób, które zawarły związek małżeński jest automatycznie przekazywana do rejestru Pesel i od razu dostępna dla organów ewidencji ludności oraz organów właściwych w sprawach dowodów osobistych.

Osoby, które zawarły związek małżeński wyznaniowy ze skutkiem cywilnoprawnym, mogą skierować – nie wcześniej jednak niż przed upływem dwóch tygodni od zawarcia małżeństwa - na adres usc@um.wroc.pl zapytanie czy został już sporządzony akt małżeństwa podając w tytule : ślub wyznaniowy – sporządzenie aktu małżeństwa, a w treści zapytania : datę i miejsce zawarcia małżeństwa oraz swoje nr Pesel.

Po upływie dwóch tygodni od zawarcia małżeństwa lub po uzyskaniu odpowiedzi na zapytanie skierowane drogą mailową, że akt małżeństwa został sporządzony, należy zwrócić się do najbliższego urzędu stanu cywilnego celem pobrania odpisu skróconego aktu małżeństwa, który jako pierwszy wydawany jest z urzędu czyli bezpłatnie.

Jest to również właściwy moment, by w przypadku zamiany nazwiska w wyniku zawarcia związku małżeńskiego, złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego.

W Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu odpisy aktów stanu cywilnego pobiera się na sali nr 2, na parterze budynku.

Sprawę wymiany dowodu osobistego w Urzędzie Miejskim Wrocławia można załatwić w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Szczegółowe informacje o procedurze wymiany dowodu osobistego znajdują się pod adresem: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/17169/dowod-osobisty-wniosek-o-wydanie-dokumentu

FAQs

Jak uzyskać akt małżeństwa po ślubie konkordatowym? ›

10. W tym momencie małżonkom pozostaje już tylko zgłoszenie się do urzędu stanu cywilnego w celu uzyskania odpisów aktu małżeństwa. Pamiętajmy, że akt zostaje sporządzony w urzędzie stanu cywilnego w miejscu, gdzie zawarty został związek małżeński.

Jakie dokumenty z USC do ślubu konkordatowego? ›

Do urzędu trzeba zabrać dowody osobiste, dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz akty urodzenia. W tym czasie powinna odbyć się również druga wizyta w kancelarii, na którą należy zabrać zaświadczenie z USC o braku przeciwwskazań do zawarcia ślubu oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.

Ile kosztuje zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego? ›

Opłaty. Zaświadczenie jest wolne od opłat. Należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.

Ile czeka się na zaswiadczenie z USC do ślubu? ›

Wydanie zaświadczenia następuje w terminie do 10 dni od daty złożenia wniosku. Na termin załatwienia sprawy wpływa czas oczekiwania na przeniesienie aktów stanu cywilnego, sporządzonych w formie papierowej, do centralnego rejestru stanu cywilnego.

Kiedy po ślubie po akt małżeństwa? ›

Po ślubie. W ciągu 5 dni od zawarcia małżeństwa duchowny ma obowiązek przekazać do USC wszystkie niezbędne dokumenty. Kierownik USC zarejestruje na ich podstawie małżeństwo. Pójdźcie do USC – tam dostaniecie bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu małżeństwa.

Czy do urzędu stanu cywilnego trzeba iść razem? ›

Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku ślubu cywilnego potrzebne nam będzie do USC: dowody osobiste obojga przyszłych małżonków, a także ich skrócone odpisy aktu urodzenia – jeśli pobierają się w miejscu innym niż ich miejsce urodzenia.

Co z urzędu stanu cywilnego do ślubu? ›

W USC przedstawiamy dowody osobiste oraz odpisy skrócone aktów urodzenia. W urzędzie wypełnione jest zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Wskazuje się w nich dane osobowe oraz nazwiska, jakie po zawarciu małżeństwa będą nosić małżonkowie i dzieci.

Ile czasu przed ślubem trzeba iść do księdza? ›

Bez względu czy ślub będzie w Twojej parafii czy innej trzeba udać się do swojej parafii w celu sporządzenia protokołu przedślubnego – najlepiej 3 miesiące przed.

Co trzeba załatwić przed ślubem konkordatowym? ›

Przed zawarciem ślubu konkordatowego – wizyta w kancelarii parafialnej
 • dowód osobisty.
 • zaświadczenie o uczestnictwie i ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej.
 • świadectwa chrztu narzeczonych.
 • świadectwa bierzmowania narzeczonych.

Ile razy można brać ślub kościelny? ›

w kościele katolickim zakochani mogą złożyć sobie przysięgę małżeńską wyłącznie raz (ponowny ślub kościelny w przypadku wyłącznie rozwodu cywilnego jest niemożliwy).

O co pyta ksiadz przy spisywaniu protokolu? ›

Jakie pytania zawiera protokół przedślubny? Protokół przedmałżeński zawiera zarówno pytania personalne (dane osobowe, miejsce zamieszkania, data i miejsce chrztu itp.), a także pytania dotyczące przeszkód małżeńskich, wad oświadczenia woli oraz małżeństw mieszanych.

Co trzeba załatwić u księdza przed ślubem? ›

Załatwianie „papierków” najlepiej zacząć od wizyty w parafii, w której narzeczeni planują ślub, i ustalenia daty ceremonii. Potrzebne będą: metryka chrztu świętego, świadectwo bierzmowania oraz dowody osobiste obojga małżonków. Na tej podstawie duchowny stworzy protokół przedślubny i będzie mógł ogłosić zapowiedzi.

Co mówi ksiądz na ślubie? ›

„Ja, (imię), biorę Ciebie (imię) za męża i ślubuję Ci: miłość, wierność i0 uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy święci.” Ksiądz potwierdza złożenie przysięgi małżeńskiej słowami: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.

Co się zmienia po ślubie cywilnym? ›

Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej mogą wspólnie rozliczać deklarację podatkową. Małżonek zalicza się również do zerowej grupy podatkowej. Darowizny na jego rzecz są więc nieopodatkowane. Trzecia zmiana jest najbardziej oczywista – zmiana nazwiska.

Ile kosztuje ślub cywilny 2022? ›

Koszt zawarcia ślubu cywilnego jest stały niezależnie od miasta i wynosi 84 zł (opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa). W przypadku, gdy jedno z Was (lub oboje) jest rozwodnikiem lub wdowcem wymagany będzie jeszcze skrócony odpis aktu stanu cywilnego. Koszt takiego dokumentu wynosi 22 zł.

Jakie dokumenty do ślubu konkordatowego 2022? ›

Do ślubu kościelnego musicie załatwić następujące dokumenty:
 • Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Świadectwo chrztu.
 • Świadectwo bierzmowania.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu nauk przedmałżeńskich.
 • Licencję.
 • Świadectwa nauki religii (zależy od parafii).
Mar 21, 2021

Czy trzeba zgłosić zawarcie związku małżeńskiego? ›

Duchowny w terminie 5 dni od zawarcia przez narzeczonych małżeństwa ma obowiązek przekazać do urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zarejestrowania związku. Kierownik USC zarejestruje małżeństwo po otrzymaniu wymaganych dokumentów i wówczas wyda odpis aktu małżeństwa.

Jak uzyskać akt małżeństwa po ślubie? ›

Masz 3 możliwości: odebrać osobiście w USC – odpis w formie tradycyjnej (papierowy), dostać pocztą – odpis w formie tradycyjnej (papierowy), dostać w formie elektronicznej na swoją skrzynkę Gov (ePUAP).

Jakim nazwiskiem podpisać się na akcie ślubu cywilnego? ›

Podpisuje osoba wstępująca w związek małżeński, czyli panieńskim.

Czy można wziąć ślub kościelny bez mszy? ›

Ślub kościelny bez mszy świętej? Tak, ksiądz może udzielić ślubu kościelnego/konkordatowego bez odprawiania mszy. Nie potrzeba do tego specjalnych zezwoleń ani wyjątkowej sytuacji. Wystarczy wcześniejsza rozmowa z duchownym.

Ile trzeba zapłacić za ślub kościelny? ›

Zazwyczaj jest pobierana stała opłata za ślub. Kwoty są naprawdę różne w zależności od parafii. Zazwyczaj wahają się od 400 do 2000 zł. W niektórych parafiach za ślub konkordatowy para zapłaci jeszcze więcej, nawet 2 500 zł.

Czy facet musi mieć 21 lat żeby się ożenić? ›

O mężczyznach, którzy ukończyli lat szesnaście, przepis milczy. Ta regulacja obowiązuje od 1998 r. Wcześniej wiek uprawniający do zawarcia małżeństwa wynosił 21 lat dla mężczyzna i 18 lat dla kobiet.

Czy ksiądz pyta o współżycie przed ślubem? ›

Tak, musicie się na to przygotować. Ksiądz zapyta m.in o to czy nie ma przeciwskazań do współżycia małżeńskiego, a także o zdrowie i nałogi.

Czy mówić księdzu że mieszkamy razem? ›

Należy wówczas powiedzieć księdzu, że to jedyna spowiedź przedślubna (wtedy kiedy są dwie: pierwsza i druga), a w kancelarii podczas spisywania protokołu zgłosić, że mieszka się razem.

Czy ksiądz pyta przed ślubem? ›

Procentowo największa część pytań, jakie zadaje ksiądz przed ślubem dotyczy kwestii wiary. Tym, co również staje się przedmiotem protokołu przedślubnego, są odpowiedzi dotyczące wzajemnych relacji narzeczonych, czyli np. tego, od jak dawna się znają, czy ich rodziny również miały okazję się poznać.

Co trzeba załatwić 3 miesiąc przed ślubem? ›

Ok. 3–4 miesiące przed ślubem załatwcie ostatnie formalności w parafii lub USC. To również ostatni moment, aby rozpocząć zapraszanie gości. Zorganizujcie również drobiazgi: bukiet ślubny i tort weselny oraz prezenty dla wyjątkowych osób – rodziców, dziadków, chrzestnych i świadków.

Czym różni się ślub konkordatowy od ślubu kościelnego? ›

Ślub kościelny w zasadzie nie różni się od ślubu konkordatowego, z tym wyjątkiem, że przed ceremonią młodzi nie podpisują zaświadczenia o zawarciu małżeństwa, tylko są zobowiązani dostarczyć do kościoła skrócony odpis aktu małżeństwa wydany przez USC.

Ile jest ważna licencja na ślub? ›

Wszystkie dokumenty dotyczące ślubu (kwity z USC, odpisy chrztu itp.) muszą mieć okres ważności 3 miesiące w dniu ślubu, a nawet zaleca się 2 miesiące, gdyż ksiądz ma jeszcze 7 dni na wyslanie papierów do USC i na czas dotarcia dokumentów do USC muszą być ważne - więc tutaj jest w porządku.

Czy można wziasc dwa razy ślub kościelny? ›

„rozwodu kościelnego”, ponowne zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego jest możliwe po uprawomocnieniu się wyroku sądu kościelnego pierwszej lub drugiej instancji albo uchyleniu klauzuli zakazującej w wyroku.

Czy po ślubie kościelnym trzeba mieć dzieci? ›

Brak potomstwa może stanowić podstawę stwierdzenia nieważności kościelnego małżeństwa. Dzieje się tak wtedy, kiedy jedna lub obie strony nie chcą od samego początku mieć dzieci.

Kiedy nie powinno się brać ślubu? ›

Otóż wg przesądów, nie powinno się organizować ślubu w miesiącach, które NIE posiadają w sobie litery „R”. A więc styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec i listopad mogą Państwu przynieść sporego pecha!

Ile dać księdzu za udzielenie ślubu? ›

Wysokość ofiary zależy od ustaleń w danej parafii. Koszt ślubu kościelnego zazwyczaj rozpoczyna się od kwoty 500 zł. Ksiądz może też pobrać ofiarę w wysokości 1 000, a czasem nawet 2 000 zł. W nielicznych parafiach, ofiara dla księdza za ślub konkordatowy przekracza wartość 2 500 zł.

Ile czasu przed ślubem spisać protokół? ›

W związku z tym możecie spisać protokół nawet pół roku przed ślubem. Zazwyczaj jednak wypełniany jest 2-3 miesiące przed ceremonią. Oczywiście zdarzają się przypadki, gdy protokół spisuje się w ostatnim miesiącu poprzedzającym ślub – 2 tygodnie lub nawet kilka dni przed nim.

Ile tygodni przed ślubem zapowiedzi? ›

Około trzy miesiące przed ślubem zostaje spisany protokół przedślubny, wtedy też narzeczeni otrzymają kartki z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi, które mogą zostać wygłoszone nawet 2 tygodnie przed ślubem. Powinno się to wydarzyć dwukrotnie w trakcie dwóch dni świątecznych.

Kiedy isc do księdza na zapowiedzi? ›

Po spisaniu protokołu przedślubnego 📄 na około 3 miesiące przed ślubem ksiądz daje parze młodej kartki z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi. Pan młody z kartką musi udać się do swojej parafii. Jeśli ślub odbywa się w parafii panny młodej, ksiądz wręczy prośbę o zapowiedzi jedynie panu młodemu.

Kto płaci księdzu za ślub? ›

Zgodnie z tradycją rodzina panny młodej ponosi większe wydatki. Płaci za: suknię i wszystkie dodatki, zaproszenia, przyjęcie weselne (wynajem sali, obsługi oraz jedzenie), uroczystość w Kościele, fotografa i kamerzystę. Rodzina Pana Młodego pokrywa koszty alkoholu, obrączek, opłaty dla księdza, orkiestry.

Jak szybko można wziąć ślub kościelny? ›

Jeśli wybierzecie popularny kościół i środek sezonu ślubnego, to lepiej wcześniej zarezerwować termin. Do kancelarii parafialnej zgłoście się 3-6 miesięcy przed ślubem. 3 miesiące to minimalny czas, w którym na spokojnie załatwicie wszystkie formalności.

Jak uzyskać akt małżeństwa po ślubie? ›

Masz 3 możliwości: odebrać osobiście w USC – odpis w formie tradycyjnej (papierowy), dostać pocztą – odpis w formie tradycyjnej (papierowy), dostać w formie elektronicznej na swoją skrzynkę Gov (ePUAP).

Skąd wziąć akt ślubu kościelnego? ›

Po ok. 5 dniach od zawarcia małżeństwa należy zwrócić się do najbliższego urzędu stanu cywilnego celem pobrania dwóch odpisów skróconego aktu małżeństwa, które jako pierwsze wydawane są z urzędu czyli bezpłatnie.

Kto może wystąpić o odpis aktu małżeństwa? ›

Odpis aktu małżeństwa stanowi dowód jego zawarcia. Poza małżonkami i członkami najbliższej rodziny odpis może uzyskać każdy, kto wykaże interes prawny.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 13/07/2023

Views: 6618

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.