Co robić w Szczawnicy, gdy pada deszcz? (2023)

Wyczekiwany wypoczynek w Szczawnicy niestety nie przebiega zgodnie z planem? Za oknem szaro, krople deszczu rytmicznie uderzają o szyby – wyprawa w Pieniny, szaleństwo w parku linowym, a nawet spacer po okolicy mogą nie skończyć się dobrze. Wydaje się więc, że jedyną rozsądną opcję na spędzenie czasu stanowi seans z książką lub filmem w hotelowym pokoju. Nic bardziej mylnego! Wystarczy uzbroić się w płaszcz przeciwdeszczowy lub parasol, wsiąść w auto, a potem skorzystać z kilku naszych rad, aby przekonać się, że Szczawnica cieszy turystów atrakcjami przewidzianymi na wszystkie warunki pogodowe.

Deszczowy dzień to świetna okazja na odwiedzenie muzeów. Polecamy zatem wizytę w Muzeum Uzdrowiska w Szczawnicy zlokalizowanym przy Placu Dietla (już sama architektura placu przyciąga uwagę). W proponowanym ośrodku odnajdą Państwo wystawy w ciekawy sposób opowiadające historię Szczawnicy oraz obejrzycie eksponaty przedstawiające XIX i XX-wieczne zabiegi lecznicze. Dowiecie się też co nieco na temat historii rodu Stadnickich – rodziny w dużej mierze odpowiedzialnej za rozwój tutejszego uzdrowiska. Na uwagę zasługuje również zlokalizowane kilka kilometrów od Szczawnicy, w Szlachtowej, Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya. Ośrodek zainteresuje nawet najmłodszych, posiada bowiem eksponaty takie jak stroje ludowe, meble z dawnych izb, sprzęty gospodarstwa domowego i narzędzia związane z typowymi zajęciami górali takimi jak pasterstwo, rolnictwo, rybołówstwoetc.. W muzeum odnaleźć można barwne wspomnienie twórcy szczawnickiego uzdrowiska – Józefa Szalaya oraz pisarza Jana Wiktora, piewcy piękna Pienin, który akcję jednej ze swoich powieści o wymownym tytuleOrka na ugorze,osadził właśnie na tutejszych terenach. W ośrodku znajdują się również eksponaty związane z przebiegiem II wojny światowej na terenie Pienin.

Na miłośników architektury sakralnej czeka dawna cerkiew w Jaworkach, obecnie zaś kościół świętego Jana Chrzciciela. Nad okolicą dominuje wieża budowli zwieńczona miedzianym hełmem. Warto zwrócić uwagę na fakt, że cerkiew jest orientowana. Oznacza to, że prezbiterium utrzymanej w klasycystycznym stylu budowli zwrócone jest ku wschodowi – w kierunku Jerozolimy, z której, według nauki Kościoła, Jezus Chrystus ma nadejść podczas drugiego przyjścia – paruzji. Warto także odwiedzić kościół świętego Wojciecha w Szczawnicy – świątynię rzymskokatolicką w stylu neogotyckim, w której znajduje się bogata polichromia z 1923 roku oraz czternaście drewnianych kapliczek Drogi Krzyżowej. Szczęśliwcy w kościele spotkać mogą rzadki gatunek nietoperza (Podkowiec Mały) zamieszkującego poddasze świątyni.

W poszukiwaniu sposobu na uatrakcyjnienie deszczowego wieczoru z pewnością warto odwiedzićMuzyczną Owczarnię– miejsce cieszące się popularnością w środowisku artystów i melomanów ze względu na oryginalne wnętrza i niepowtarzalny klimat, w którym odbywają się najlepsze jazzowe, rockowe i bluesowe koncerty.

Szczawnica zaprasza także turystów do skorzystania z krytych basenów, relaksujących zabiegów w salonach SPA oraz do zapoznania się z filmową ofertą kinaPieniny.

Wyczekiwany wypoczynek w Szczawnicy niestety nie przebiega zgodnie z planem? Za oknem szaro, krople deszczu rytmicznie uderzają o szyby – wyprawa w Pieniny, szaleństwo w parku linowym, a nawet spacer po okolicy mogą nie skończyć się dobrze.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 02/24/2023

Views: 6544

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.