Paszport dla osoby dorosłej - Polska w Kanadzie - Portal Gov.pl (2023)

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek o wydanie paszportu możesz złożyć w dowolnym urzędzie konsularnym RP. Pamiętaj, że nowy paszport odbierzesz w tym samym urzędzie, w którym składasz wniosek.

Czy musisz składać dokumenty osobiście?

Wniosek o wydanie paszportu musisz złożyć osobiście.

Jak umówisz się na spotkanie?

Na wizytę w sprawie złożenia wniosku o wydanie paszportu umów się za pomocą systemu e-konsulat.

Jakie dokumenty musisz złożyć?
 • Wypełniony wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego, pobranyze strony internetowej. Wniosek dostępny jest także w urzędzie.
 • Kolorową fotografię – dowiedz się, jak powinno wyglądać zdjęcie.
 • Jeśli twoje nazwisko zostało zmienione w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa.
 • Jeśli nie masz numeru PESEL – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia.
 • Jeśli nie masz numeru PESEL i zawarłeś związek małżeński – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa. Dokument ten muszą złożyć kobiety i mężczyźni – bez względu na to, czy nastąpiła zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nazwisko nie uległo zmianie.
 • Dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi w opłacie za wydanie paszportu (np. legitymacja studencka z oznaczonym terminem ważnościlub zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki na uczelni wyższej, legitymacja kombatancka, legitymacja emeryta lub rencisty wystawiona przez ZUS albo decyzja o przyznaniu Canada Pension Plan).

Jeżeli na podstawie danych zawartych w przedłożonych w sprawie dokumentach lub danych zawartych w dostępnych konsulowi ewidencjach i rejestrach nie można ustalić Twojej tożsamości i obywatelstwa lub dane te budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności, konsul może poprosić cię o przedłożenie dodatkowych dokumentów, np.:

 • odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu urodzenia,
 • odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu małżeństwa,
 • decyzji wojewody potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości.

Pamiętaj! Przy składaniu wniosku miej ze sobą swój obecnie posiadanypaszport (lub odpowiednio – paszport tymczasowy), nawet jeśli jest już nieważny.

Ile zapłacisz?

Opłata za wydanie paszportu wynosi 159 dolarów kanadyjskich.

Opłaty przyjmowane są w kasie urzędu przy składaniu wniosku.

Akceptowane formy płatności: gotówka, money order, czek potwierdzony.UWAGA: karty debetowe / karty kredytowe / czeki osobiste nie są przyjmowane (płatność kartamidebetowymi możliwa jest jedynie w Konsulacie Generalnym w Toronto).

Możesz skorzystać z50% ulgi, jeśli:

(Video) NEW QUESTIONS & UPDATED ONE HEALTH PASS REGISTRATION PROCESS FOR BALIKBAYANS & FOREIGNERS

 • jesteś uczniem albo studentem,
 • jesteś emerytem,
 • jesteś rencistą,
 • jesteś osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • utrzymuje Cię Twój małżonek, który jest emerytem, rencistą albo osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ww. ustawy,
 • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
 • dostajesz stały zasiłek z pomocy społecznej,
 • jesteś kombatantem lub inną osobą, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • jesteś członkiem rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie dużej Rodziny posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

Pamiętaj! Jeśli chcesz skorzystać z ulgi w opłacie konsularnej – przedstaw w momencie składania wniosku do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi.

Nie zapłacisz za wydanie paszportu, jeśli:

 • w dniu złożenia wniosku masz ukończone 70 lat,
 • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z Twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • dostajesz stały zasiłek z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z Twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • twój paszport ma wadę techniczną.

Pamiętaj, jeżeli chcesz skorzystać ze zwolnienia z opłaty za paszport — weź ze sobą dokumenty, które potwierdzą, że spełniasz jeden z powyższych warunków

Zapłacisz mniej, jeśli złożysz wniosek o wydanie nowego paszportu przed upływem okresu ważności posiadanego paszportu – w przypadku, kiedy:

 • zmieniły się twoje dane zamieszczone w paszporcie, na przykład imię (imiona) lub nazwisko (istnieje wówczas obowiązek wymiany paszportu) lub wygląd w sposób utrudniający ustalenie twojej tożsamości,
 • w paszporcie nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, które potwierdzają przekroczenie granicy.
Jaki jest termin realizacji?

Podczas składania wniosku pracownik konsulatu poda Ci przewidywany termin odbioru paszportu. Otrzymasz również pisemne potwierdzenie złożenia wniosku. Na nim znajdziesz numer twojego wniosku paszportowego – co będzie przydatne, jeśli będziesz chciał śledzić w Internecie stan realizacji twojej sprawy.

Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy.

Jeśli pilnie potrzebny Ci jest dokument tożsamości, na przykład z powodu konieczności pilnego wyjazdu — złóż dodatkowy wniosek opaszport tymczasowy na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego. Otrzymasz go szybciej niż paszport biometryczny.

Pamiętaj, jeżeli planujesz podróż do innego kraju na podstawie paszportu tymczasowego, sprawdź aktualne przepisy określające zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju. Upewnij się, czy będziesz mógł przekroczyć granicę na podstawie paszportu tymczasowego oraz jaki jest wymagany okres jego ważności (przy wjeździe i wyjeździe).

Jak odbierzesz dokumenty?

Paszport odbierzesz osobiście w urzędzie, w którym złożyłeś wniosek.

W dniu odbioru nowego dokumentu przynieś poprzedni paszport (albo paszport tymczasowy) do konsulatu – dotychczasowy dokument paszportowy zostanie anulowany, z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy i zwrócony.

(Video) TOP 8 EASIEST WAYS TO IMMIGRATE TO CANADA 2020 - 2024

Pamiętaj! W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Omów tę kwestię podczas składania wniosku paszportowego.

Pamiętaj, że będziesz musiał złożyć pisemny, uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego (formularz udostępni urząd konsularny), a także pokryć koszt przesyłki.

Konsul prześle paszport pod wskazany adres za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe, o ile jest to możliwe z zachowaniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu.

Anulowanie dotychczas posiadanego paszportu lub paszportu tymczasowego nastąpi przed wysłaniem przez konsula nowego paszportu.

Jeśli wiesz, że twój paszport (biometryczny) jest już gotowy do odbioru w konsulacie – prześlij konsulowi dotychczasowy paszport (lub odpowiednio – paszport tymczasowy) w celu anulowania. Konsul zwróci Ci anulowany dokument, przesyłając go wraz z nowym paszportem.

Pamiętaj, że konsul nie wysyła paszportów do obywatela przebywającego w Polsce.

Nie ma także możliwości wysłania paszportu wydanego przez krajowy organ paszportowy (wojewodę) do osoby przebywającej za granicą.

Jak możesz się odwołać?

Jeśli konsul wyda Ci decyzję o odmowie wydania paszportu, to możesz od tej decyzji odwołać się za pośrednictwem konsula, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Konsul odmawia wydania dokumentu paszportowego na wniosek:

 • sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
 • organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentupaszportowego.
Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę złożyć wniosek o wydanie paszportu, jeśli mój paszport jest jeszcze ważny przez kilkalat?

(Video) Dubai Photos That Will Make You Think Twice

Możesz złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu. Pamiętaj, że opłata może zostać obniżona tylko w przypadku:

 • zmiany danych osobowych lub wyglądu posiadacza paszportu,
 • braku miejsca w paszporcie na wizy i stemple kontroli granicznej.

Zmieniły się moje dane osobowe – czy muszę wystąpić o wymianępaszportu?

Musisz wymienić posiadany paszport w przypadku zmiany lub konieczności sprostowania takich danych jak: nazwisko, imię/imiona, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL. W takim przypadku musisz wystąpić o wymianę paszportu niezwłocznie, w ciągu 90 dni od dnia:

 • doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych,
 • sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, awprzypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organemzagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

W moim paszporcie nie ma już miejsca na wizy i stemple kontroli granicznej, ale paszport traci ważność dopiero za kilka lat. Czy należy wymienić ten paszport?

Nie ma takiego obowiązku. Jednak jeśli w Twoim paszporcie brakuje miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy, a planujesz wyjazd do innych państw – powinieneś złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu.

Pomyśl o złożeniu wniosku o nowy paszport nawet, jeśli nie planujesz podróży w najbliższym czasie, aby w razie zaistnienia potrzeby pilnego wyjazdu uniknąć niedogodności i utrudnień.

Czy mogę złożyćwniosek o paszport, jeżeli zgubiłem dowód osobisty, a w Polsce mam do odbioru nowy10-letni paszport?

Możesz złożyć u konsulawniosek o wydanie paszportu tymczasowego na powrót do kraju. Pamiętaj, aby udając się do urzędu (w kraju) po odbiór nowego paszportu – zabrać ze sobą paszport tymczasowy wydany przez konsula.

Co zrobić, jeśli paszport czeka na odbiór w Polsce, a w najbliższym czasie nie planuję wyjazdu do Polski?

Skontaktuj się z konsulem w celu omówienia sposobu załatwienia tej sprawy.

Czy jest możliwość przesłania gotowego paszportu z innego konsulatu lub z kraju?

Nie, paszport odbierzesz w urzędzie, w którym składasz się wniosek.

Jak mogę uzyskać paszport, jeśli urodziłem się za granicą, nigdy nie miałem polskiego paszportu ani dowodu osobistego, nigdy nie mieszkałem w Polsce, ale jedno z moich rodziców posiadało kiedyś polski paszport?

Złóż wniosek o uzyskanie potwierdzenia obywatelstwa polskiego. Po uzyskaniu decyzji wojewody, stwierdzającej, że posiadasz obywatelstwo polskie, będziesz musiał dokonać transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia i aktu małżeństwa. W ten sposób uzyskasz odpis polskiego aktu urodzenia i odpis polskiego aktu małżeństwa.

Dokumenty wymagane w takiej sytuacji do złożenia wniosku o wydanie paszportu, to: wypełniony wniosek o wydanie paszportu, fotografia, odpis skrócony lub zupełny odpisu polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa, decyzja w sprawie potwierdzenia obywatelstwa polskiego. Okaż także ważny dokument tożsamości z fotografią.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych

FAQs

Jak odnowic polski paszport w Kanadzie? ›

Gdzie mogę odnowić polski paszport w Kanadzie? Wniosek o paszport, potrzebne dokumenty oraz fotografię należy złożyć w ambasadzie lub konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej znajdującym się w Kanadzie.

Ile musi być wazny paszport przed wyjazdem do Kanady? ›

Wymaganym dokumentem podróży jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego powrotu z Kanady.

Jak złożyć wniosek o paszport przez internet? ›

Natomiast jak wyrobić paszport online? Obecnie nie ma takiej możliwości, natomiast od 30 września 2022 r. będziesz mógł złożyć elektronicznie wniosek o wydanie paszportu biometrycznego lub tymczasowego dla dziecka poniżej 12. roku życia.

Jakie dokumenty są potrzebne do odnowienia paszportu? ›

dowód opłaty za paszport, dokument potwierdzający prawo do ulgi lub całkowitego zwolnienia z opłaty, aktualnie używany ważny paszport, w przypadku jego braku – ważny dowód osobisty, w przypadku zmiany nazwiska po ślubie za granicą – skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa.

Jak umowic się na wizyte w konsulacie? ›

We wszystkich sprawach konsularnych należy umówić się na wizytę w Ambasadzie za pośrednictwem strony internetowej www.e-konsulat.gov.pl. Adres i dane kontaktowe placówki znajdziesz w zakładce Ambasada.

Jak wyrobic paszport zagraniczny? ›

Co musisz zrobić
 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 2. Znajdź polski konsulat w kraju, w którym chcesz dostać paszport. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
 3. Zapłać za paszport. ...
 4. Złóż dokumenty w konsulacie.
 5. Odbierz paszport.

Co jest potrzebne żeby wjechac do Kanady? ›

Nie potrzebujesz eTA w podróżach wewnątrz granic Kanady. Elektroniczna Autoryzacja Podróży (eTA) nie gwarantuje wjazdu do Kanady. Po przylocie funkcjonariusz kontroli granicznej poprosi o paszport i o inne dokumenty, na przykład o amerykańską Green Card.

Czy lecac do Kanady trzeba mieć paszport? ›

BEZWIZOWY WJAZD OBYWATELI POLSKICH DO KANADY

Z dniem 1 marca 2008 r. Kanada zniosła obowiązek wizowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1 stycznia 2009 roku bezwizowy wjazd możliwy był jedynie dla posiadaczy paszportów biometrycznych tj. wydawanych w Polsce od 28 sierpnia 2006 r.

Co jest potrzebne aby wyjechac do Kanady? ›

Jeśli jedziesz do Kanady wyłącznie w celach turystycznych, wystarczy Ci posiadanie Electronic Transit Authorization(eTA), czyli elektronicznej autoryzacji podróży. To pozwala na półroczny pobyt w kraju. Chcesz zostać na dłużej i starać się o pracę w Kanadzie na miejscu? Musisz wyrobić w Polsce paszport biometryczny.

Czy można pobrać wniosek o paszport z internetu? ›

Nie należy drukować wniosku samodzielnie np. znalezionych w Internecie. Koniecznie wniosek o paszport należy wypełniać na oryginalnym druku jaki można pobrać w każdy z biur paszportowych. Tak jak większość dokumentów, druków kierowanych do naszych urzędów państwowych należy go wypełnić drukowanymi literami.

Kiedy będzie można złożyć wniosek o paszport online? ›

Tak, chociaż jeszcze do niedawna możliwe było wyrabianie paszportu wyłącznie w urządzenie. 27 marca 2022 roku weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym możliwe będzie złożenie wniosku przez Internet, co zdecydowanie ułatwi i usprawni cały proces odnawiania paszportu.

Gdzie można złożyć wniosek o paszport? ›

Wniosek o wydanie paszportu jest dostępny w punkcie paszportowym. Należy również posiadać dowód opłaty za paszport oraz ewentualnie dokument poświadczający ulgę/zwolnienie od opłaty. Osoby, które zmieniły nazwisko po ślubie zagranicą muszą przedstawić odpis polskiego aktu małżeństwa.

Jakie dokumenty do paszportu 2021? ›

Musisz wypełnić wniosek o wydanie dokumentu, mieć jedno kolorowe zdjęcie, dowód opłaty za dokument, ważny paszport lub dowód osobisty (jeśli dziecko ma je wyrobione), dokument potwierdzający możliwość skorzystania z ulgi (np.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia paszportu w konsulacie? ›

Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie oraz ostatnio posiadany paszport.

Czy można zlozyc wniosek o paszport bez dowodu osobistego? ›

Do złożenia wniosku będziemy potrzebować dokumentów, takich jak: wniosek o wydanie (znajdziemy go w każdym punkcie paszportowym) i zdjęcie do paszportu, wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem podania. Potrzebny będzie także dowód osobisty oraz dowód potwierdzający wykonanie opłaty.

Jak umowic się na wizyte w Ambasadzie USA? ›

Osoby ubiegające się o wizę w Polsce muszą osobiście stawić się na rozmowę w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie. Należy umówić się na taką rozmowę za pośrednictwem internetu (korzystając z tej strony) lub telefonicznego biura obsługi klienta.

Jak umowic wizyte w Ambasadzie w Hadze? ›

Jak skontaktować się z polską ambasadą w Hadze?
 1. w sprawach paszportowych: haga.paszporty@msz.gov.pl.
 2. w sprawach cywilno-prawnych i obywatelskich: haga.prawny@msz.gov.pl.
 3. w sprawach pomocy konsularnej (zgony, wypadki, aresztowania): haga.pk@msz.gov.pl.
 4. w pozostałych sprawach konsularnych: haga.konsulat@msz.gov.pl.
Jan 24, 2021

Ile czeka się na wizyte w Ambasadzie USA? ›

Jak długo czeka się na rozmowę z konsulem USA? Zaraz po zaksięgowaniu opłaty wizowej, możemy zarezerwować termin rozmowy z konsulem. Czas oczekiwania na spotkanie z przedstawicielem placówki zależy od ilości złożonych wniosków i możliwości pracowników ambasady. Zazwyczaj okres ten wynosi od kilku dni do kilku tygodni.

Czy można odnowic paszport online? ›

Jeszcze do niedawna możliwe było wyrabianie paszportu wyłącznie w urządzenie. Jednak 27 marca 2022 roku weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym możliwe będzie złożenie wniosku online, co znacznie ułatwi i usprawni cały proces.

Jak wyrobic paszport 2022? ›

Do punktu paszportowego należy zabrać ze sobą jedno kolorowe zdjęcie, dowód wniesionej opłaty lub dokument potwierdzający możliwość skorzystania z ulgi, bądź całkowitego zwolnienia z opłaty. Wymagane jest również okazanie aktualnie używanego paszportu lub - jeżeli wnioskujący go nie posiada - dowodu osobistego.

Czy do Kanady potrzebny jest test na Covid? ›

Od 7.01.2021 r. władze Kanady wprowadzają obowiązek przedstawienia negatywnego testu na COVID-19 przez pasażerów powyżej 5 roku życia lecących do Kanady. Dowód na posiadanie negatywnego wyniku testu laboratoryjnego będzie musiał być przedstawiony linii lotniczej przed wejściem na pokład samolotu do Kanady.

Jak zrobić wizę do Kanady? ›

Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony wniosek wizowy (Kliknij przycisk Wypełnij wniosek on line)
 2. Paszport ważny co najmniej 180 dni po dacie zakończenia podróży (ten sam, który był używany podczas aplikacji)
 3. Skan paszportu (strona ze zdjęciem)

Czy trzeba mieć wizę do Kanady? ›

Do niedawna obywatele naszego kraju musieli starać się o wizy, jednak w roku 2008 obowiązek ten został zniesiony. Od tego czasu obowiązkowa jest tak zwana eTA, czyli Electronic Travel Authorization (ale jedynie dla osób podróżujących do Kanady drogą lotniczą).

Ile można przebywac w Kanadzie? ›

Jeżeli chcesz przyjechać do Kanady w celach turystycznych i masz ważny paszport biometryczny to możesz odwiedzić ten kraj i zwiedzać go przez okres maksymalnie 90 dni. Pamiętaj tylko, że musisz przed podróżą uzyskać od władz kanadyjskich tzw.

Jak starac się o obywatelstwo kanadyjskie? ›

Obywatelstwo kanadyjskie zwykle otrzymywane jest w przypadku urodzenia się w Kanadzie, urodzenia za granicą, jeżeli przynajmniej jeden rodzic posiada obywatelstwo kanadyjskie i był urodzony w Kanadzie, lub w przypadku adopcji za granicą przez przynajmniej jednego obywatela Kanady.

Czy Polak może pracować w Kanadzie? ›

Praca w Kanadzie jest też możliwa dla osób, które posiadają pozwolenie na pobyt stały. To można uzyskać jeśli w Kanadzie ma się partnera lub rodzinę. Można również je dostać, kiedy wyjedzie się wyłącznie na 6 miesięcy (na podstawie paszportu biometrycznego i eTA), a następnie zaaplikuje się o wizę na pobyt stały.

Jak dostac pozwolenie na pracę w Kanadzie? ›

Jedynym kryterium jest wiek: 18-35 lat. Rocznie losowanych jest 625 osób z listy oczekujących. Wydawane pozwolenie umożliwia pracę przez rok prawie w całej Kanadzie, choć w niektórych zawodach należy mieć kanadyjskie uprawnienia. Nie ma możliwości przedłużenia pozwolenia na pracę powyżej 12 miesięcy.

Czy można sprawdzić ważność paszportu przez internet? ›

wyrobić dokument paszportowy w kraju i poza granicami (ambasadach, konsulatach RP), Sprawdzić on-line, czy twój paszport jest gotowy — CEWiUDP udostępnia tę usługę w serwisie obywatel.gov.pl.

Gdzie pobrać wniosek o paszport Wrocław? ›

Wniosek można pobrać w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Terenowych Punktach Paszportowych w Bogatyni, Głogowie, Lubinie, Polkowicach i Trzebnicy.

Jak dlugo czeka się na paszport 2022? ›

Zazwyczaj czeka się do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Niemniej jednak często zdarza się tak, że średni czas oczekiwania na nowy paszport to 2 tygodnie. Wszystko zależy od okresu, w którym został złożony paszport. Im bliżej wakacji, tym dłuższy może on być.

Jak szybko można wyrobić paszport? ›

Możesz dostać paszport tymczasowy. Będzie on gotowy szybciej niż właściwy paszport, czyli paszport biometryczny – jednak ma krótszy termin ważności. Dowiedz się, jak wyrobić paszport tymczasowy. Niektóre państwa mogą nie wpuścić Cię na swoje terytorium, jeśli masz paszport tymczasowy.

Czy wniosek o paszport można złożyć w dowolnym urzędzie? ›

Jestem zameldowany na pobyt stały w innym województwie czy mogę złożyć wniosek w Państwa urzędzie? Odpowiedź: Od dnia 17 stycznia 2013r. wniosek o dokument paszportowy (paszport, paszport tymczasowy) można złożyć w dowolnym organie paszportowym na terenie całego kraju.

Gdzie złożyć wniosek o paszport Mikołów? ›

Gdzie wyrobić paszport w Mikołowie? Gdzie można wyrobić paszport? O wyrobienie dokumentu można się starać w dowolnym biurze paszportowym w Polsce. Punkty paszportowe najczęściej znajdują się w odpowiednich wydziałach przy urzędzie wojewódzkim lub delegaturach terenowych.

Gdzie można otrzymać paszport kominowy? ›

Paszport covidowy można pobrać poprzez IKP, czyli Internetowe Konto Pacjenta.
...
Dodatkowo paszport covidowy może także zostać uzyskany:
 1. poprzez aplikację mojeIKP.
 2. poprzez aplikację mObywatel.
 3. od lekarza POZ.
 4. w punkcie szczepień (dotyczy osób zaszczepionych)

Czy potrzebny jest akt urodzenia do wyrobienia paszportu? ›

Do wniosku należy dołączyć: 1. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce (oryginał) w przypadku ubiegania sie o dokument paszportowy za granicą dla małoletniego nieposiadającego nr PESEL.

Ile wynosi opłata za paszport dla emeryta? ›

Jeśli więc zastanawiasz się, ile kosztuje wyrobienie paszportu dla emeryta właśnie w takiej sytuacji, to odpowiadamy. Koszt wyrobienia paszportu to 210 zł.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w konsulacie? ›

Uwaga: Opłata za rozpatrzenie wniosku paszportowego nie podlega zwrotowi bez względu na to, czy paszport został wydany, czy nie. Opłaty paszportowe od 27 grudnia 2021 wynoszą: Pierwszy paszport dla osoby dorosłej – 165 USD. Odnowienie paszportu dla osoby dorosłej – 130 USD.

Jak dlugo czeka się na paszport w konsulacie Manchester? ›

Obecnie okres oczekiwania na odbiór paszportu wynosi około 10-12 tygodni, licząc od daty złożenia wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami w konsulacie.

Jak umowic się na wizyte o paszport? ›

Rezerwacja wizyty jest możliwa na najbliższy niezarezerwowany termin przypadający w dniu roboczym. W celu realizacji umówionej wizyty, należy pojawić się w Oddziale Paszportów przed umówioną godziną spotkania. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną spowoduje anulowanie rezerwacji.

Czy można odebrac paszport bez potwierdzenia? ›

Przy odbiorze paszportu należy okazać: ważny paszport osoby, której dotyczy wniosek; ważny dowód osobisty; potwierdzenie złożenia wniosku o paszport.

Czy można wyrobić paszport bez meldunku? ›

Nowe przepisy wprowadzają duże ułatwienie – o paszport można będzie się starać w każdym punkcie paszportowym, niezależnie od miejsca zamieszkania czy zameldowania. Trzeba jedynie pamiętać o tym, że dokument można odebrać tylko w tym samym miejscu, w którym składało się wniosek.

Czy można leciec bez waznego dowodu? ›

U. Nr 143, poz. 1027) stanowi, że utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated: 02/06/2023

Views: 5241

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.