Samochód wykupiony z leasingu a amortyzacja (2023)

Przedsiębiorcy bardzo często nabywają pojazdy osobowe i ciężarowe, finansując ich zakup za pomocą leasingu. Najczęściej spotykana w przypadku samochodów osobowych jest umowa leasingu operacyjnego. Przepisy nie regulują kwestii wartości początkowej przedmiotów po zakończeniu umowy leasingowej. Dlatego też w praktyce wiążąca jest cena zapisana w umowie sprzedaży (wykupu towaru). Nie ma znaczenia, czy wartość ta jest wyższa bądź niższa od hipotetycznej wartości środka trwałego netto. Czy wiesz, jak amortyzować samochód wykupiony z leasingu?

Samochód wykupiony z leasingu

Po zakończeniu trwania umowy leasingowej leasingobiorca ma prawo wykupu przedmiotu leasingowego. Po ustaniu umowy leasingu operacyjnego nabywca samochodu leasingowanego powinien ustalić wartość początkową środka trwałego, zawsze po cenie jego nabycia. Leasingobiorca ma również prawo do wykupu pojazdu za cenę niższą niż jego wartość rynkowa.

Samochód wykupiony z leasingu a VAT

  • Środki trwałe oraz metodach ich amortyzacji - wszystko co warto wiedzieć!
  • Darowizna samochodu osobowego po wykupie z leasingu na cele prywatne
  • Leasing operacyjny a leasing finansowy - podstawowe różnice

Według organów podatkowych w związku z wykupem samochodu z leasingu stosować należy zasady dotyczące odliczenia VAT, które obowiązują w momencie wykupu samochodu, niezależnie od tego, jakie prawa były wcześniej nabyte. Podatnikowi przysługuje prawo do obniżania kwoty podatku należnego o wielkość podatku naliczonego zgodnie z zakresem, w jakim towary są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W przypadku wykupu z leasingu samochodu, którego masa nie przekracza 3,5 tony, występują pewne ograniczenia.

Istnieje możliwość odliczania w 100% podatku VAT naliczonego w stosunku do samochodów o całkowitej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony lub poniżej 3,5 tony, ale z VAT-1 lub VAT-2 – samochody rozliczane bez żadnych ograniczeń. Również taka możliwość przewidziana jest dla pozostałych samochodów, które są wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej. Oprócz tego należy również spełnić określone warunki:

(Video) Wykup z leasingu | Polski Ład 2022 - najważniejsze zmiany

  • dokonać zgłoszenia na formularzu VAT-26 do urzędu skarbowego,
  • prowadzić szczegółową kilometrówkę dla celów podatku VAT oraz
  • wprowadzić regulamin zasad użytkowania pojazdu w firmie.

Art. 86a ust 4. pkt 1 ustawy o VAT:
Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (...).

Jeśli jednak samochód ma być wykorzystywany nie tylko w działalności gospodarczej, lecz także prywatnie przez przedsiębiorcę, wówczas jest możliwe odliczenie podatku VAT od faktury z wykupu wyłącznie w 50%. Natomiast nieodliczony podatek VAT w tej sytuacji zwiększa wartość początkową nabytego samochodu.

Samochód wykupiony z leasingu – amortyzacja

Samochód wykupiony z leasingu może być amortyzowany na różne sposoby w zależności od jego rodzaju (osobowy lub ciężarowy) oraz od wartości początkowej. Jeżeli wartość pojazdu przekracza 10 000 zł (netto – w przypadku czynnych podatników VAT, brutto – w przypadku podatników zwolnionych z VAT), to możliwe jest zastosowanie jednej z kilku różnych metod amortyzacji tego pojazdu w czasie. Jeśli jednak wartość jest równa lub niższa, możliwe jest ujęcie wydatku związanego z wykupem samochodu bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów lub zakwalifikowanie go do środków trwałych i dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Od 2019 roku zmianie uległ między innymi limit amortyzacji samochodów osobowych jak i rozliczanie wydatków związanych z eksploatacją pojazdu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, amortyzacja samochodu osobowego stanowi kosztdo kwoty 150 000 zł. Więcej informacji w artykule:Zmiana sposobu rozliczania samochodów osobowych w firmie od 2019 roku.

Samochód wykupiony z leasingu o wartości powyżej 10 000 zł – metody amortyzacji

Samochód wykupiony z leasingu o wartości początkowej przekraczającej 10 000 zł, należy zaliczyć do majątku trwałego firmy. Stosuje się zasady amortyzacji środków trwałych zgodnie z art. 22h–22i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po nabyciu samochodu leasingowanego w przypadku zaliczenia go do majątku trwałego firmy, podatnik ma obowiązek ustalić jego wartość początkową, na której podstawie będą dokonywane odpisy amortyzacyjne. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest nią cena nabycia powiększona o koszty związane z nabyciem pojazdu do dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych, np. opłaty rejestracyjne.

(Video) Zakup, Leasing, Wykup Samochodu od 2022 - ZMIANY PODATKI

Amortyzacja metodą liniową

Amortyzacja liniowa – najczęstsza metoda amortyzacji – jest dość powolna, a wydatek przez długi czas jest przenoszony w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych (opublikowanych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym). Zgodnie z tym zapisem roczna stawka amortyzacyjna samochodów osobowych wynosi 20%.

Amortyzacja liniowa przyspieszona

Podstawową metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Podatnicy jednak w niektórych przypadkach mogą skorzystać z przyspieszonej metody liniowej. W przypadku samochodów możliwe jest jej zastosowanie z uwagi na bardziej intensywne wykorzystywanie wykupionego pojazdu do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej. Współczynnikiem, który można zastosować do amortyzacji takiego pojazdu jest 1,4.

Przykład 1.

Firma ABC jest czynnym podatnikiem VAT i wykupiła samochód z leasingu za 1 500 zł netto. Od wydatków związanych z pojazdem podatnik będzie odliczał 100% podatku VAT. Z uwagi na fakt, że pojazd będzie wykorzystywany bardziej intensywnie, firma zdecydowała się zastosować podwyższony współczynnik amortyzacji liniowej 1,4. Czy jest to możliwe?

Co do zasady, aby możliwe było zastosowanie metody przyspieszonej amortyzacji, należy spełnić warunki określone w ustawie, tzn. pojazd powinien być wykorzystywany bardziej intensywnie do warunków przeciętnych. Jeżeli warunek ten został spełniony, możliwe jest zastosowanie podwyższonej stawki amortyzacji: 20% * 1,4 = 28%.

Amortyzacja liniowa indywidualna

Podatnik ma możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla pojazdów osobowych lub ciężarowych pod warunkiem, że były one:

(Video) Leasing samochodu w działalności gospodarczej. Jak to działa?

  • używane - jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcylub
  • ulepszone, a ulepszenie to stanowi min. 20% wartości początkowej pojazdu.

Wówczas amortyzacja takiego środka transportu nie może być krótsza niż 30 miesięcy (zatem maksymalna stawka amortyzacji może wynosić 40%).

W przypadku pojazdu wykupionego z leasingu nie powinno być problemu z udowodnieniem, że pojazd był używany, ponieważ był on przez kilka lat wcześniej wykorzystywany na podstawie umowy leasingowej. Od 2021 roku ustawodawca doprecyzował natomiast definicję słowa "używany". Chodzi o wykorzystywanie pojazdu przez podmiot inny niż podatnik. W przypadku umowy leasingowej, pojazd będący przedmiotem leasingu wykorzystywany jest przez podatnika. W związku z tym, nie może być on traktowany jak samochód używany po wykupie.

Podatnicy wykupujący z leasingu pojazd ciężarowy, którego wartość przekracza 10 000 zł (netto – w przypadku czynnych podatników VAT, brutto – w przypadku podatników zwolnionych z VAT), mają możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji pojazdu oraz degresywnej metody amortyzacji. Obie te metody nie mają zastosowania w przypadku pojazdów osobowych.

Samochód wykupiony z leasingu o wartości poniżej 10 000 zł – amortyzacja

W przypadku środka trwałego o wartości poniżej 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT) podatnik ma możliwość zakwalifikowania wydatku bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów bez konieczności wprowadzania składnika do majątku trwałego. Należy tego dokonać na podstawie faktury zakupu w oparciu o wartość zamieszczoną na tej fakturze.

Przykład 2.

Pani Michalina jest czynnym podatnikiem VAT i wykupiła pojazd osobowy z leasingu operacyjnego, którego wartość wynosi 900 zł netto. Czy może ona zaliczyć wydatek bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, czy konieczne jest wprowadzenie do ewidencji środków trwałych?

(Video) Leasing a Polski Ład - jakie zmiany w leasingu od 2022r?

Z uwagi na niską wartość wykupionego z leasingu pojazdu, pani Michalina może ująć wydatek bezpośrednio w kosztach na podstawie otrzymanej faktury zakupu bez konieczności wprowadzania samochodu do majątku trwałego.

Jeśli wartość samochodu nie przekracza 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT), możliwe jest wprowadzenie składnika majątku do ewidencji środków trwałych i dokonywanie amortyzacji na zasadach ogólnych lub dokonanie tego jednym odpisem amortyzacyjnym w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym.

FAQs

Czy samochód wykupiony z leasingu podlega amortyzacji? ›

Samochód wykupiony z leasingu o wartości początkowej przekraczającej 10 000 zł, należy zaliczyć do majątku trwałego firmy. Stosuje się zasady amortyzacji środków trwałych zgodnie z art. 22h–22i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak zaksięgować samochód wykupiony z leasingu? ›

Fakturę za wykup samochodu osobowego z leasingu należy zaksięgować w systemie wFirma.pl poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO – KŚT 741. W oknie dodawania nowego wydatku należy uzupełnić wymagane pola.

Czy samochód osobowy wykupiony z leasingu można amortyzować jednorazowo? ›

Jednorazową amortyzację – jeżeli wartość zakupionego pojazdu osobowego nie przekracza 10.000 zł możemy go amortyzować jednorazowo w miesiącu zakupu lub w miesiącu następnym po miesiącu zakupu. Natomiast pojazd osobowy powyżej 10.000 zł należy amortyzować przez minimum 30 miesięcy.

Co dalej po wykupie auta z leasingu? ›

Polski Ład przewrócił do góry nogami zasady wykupu leasingowanych samochodów. Według nowych przepisów przedsiębiorca, który przeznaczy auto wykupione z leasingu na prywatne potrzeby, i tak będzie musiał zapłacić podatek od jego sprzedaży aż przez 6 lat od jego nabycia.

Jak rozliczyć wykup samochodu z leasingu? ›

W październiku 2021 r. podatnik wykupił (nabył) z leasingu samochód osobowy za kwotę 10.000 zł plus podatek VAT 2.300 zł. W związku z tym, że samochód ten wykorzystywany był do celów mieszanych, odliczono 50% kwoty VAT, tj. 1.150 zł.

Czy wykup samochodu z leasingu jest kosztem? ›

Wykup przedmiotu leasingu i wprowadzenie go do firmy jest kosztem uzyskania przychodu, pozwala także odliczyć VAT.

Czy samochód wykupiony z leasingu jest używany? ›

W leasingu operacyjnym bowiem wykup jest transakcją odrębną, niezależną od samej umowy leasingu. Dotychczas, wykupiony samochód był traktowany jako używany, gdy wcześniej znajdował się w leasingu przez okres co najmniej 6 miesięcy. Po zmianach będzie uznawany za nowy.

Jak ustalić wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu? ›

Zatem wartość początkową auta wykupionego z leasingu operacyjnego będzie wyznaczała cena netto wykupu, powiększona o niepodlegającą odliczeniu kwotę VAT naliczonego.

Jaka stawka amortyzacji po wykupie z leasingu? ›

Od 1 stycznia 2021 roku nie ma możliwości dokonywania amortyzacji za pomocą stawki indywidualnej w wysokości 40% dla samochodów wykupionych z leasingu. Związane to jest ze zmianą definicji samochodu używanego zamieszczonej w ustawie (art. 22j ust. 2 pkt 1 ustawy).

Czy trzeba przerejestrować samochód po wykupie z leasingu 2022? ›

Ministerstwo Finansów utrzymuje, że wykup samochodu z leasingu w 2022 r. – już po wejściu w życie Polskiego Ładu – i przekazanie go następnie w darowiźnie nie jest zabronione i nie powoduje żadnych negatywnych skutków w PIT.

Jak zaksięgować wykup środka trwałego z leasingu? ›

Jeżeli przedmiot wykupiony z leasingu operacyjnego zostanie zaliczony do środków trwałych jednostki, wprowadza się go do ewidencji bilansowej. Można tego dokonać zapisem: - Wn konto 01 "Środki trwałe", - Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie" lub konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Czy samochód wykupiony z leasingu jest używany? ›

W leasingu operacyjnym bowiem wykup jest transakcją odrębną, niezależną od samej umowy leasingu. Dotychczas, wykupiony samochód był traktowany jako używany, gdy wcześniej znajdował się w leasingu przez okres co najmniej 6 miesięcy. Po zmianach będzie uznawany za nowy.

Czy samochód wzięty w leasing jest środkiem trwałym? ›

Ponieważ samochód w leasingu operacyjnym nie stanowi własności podmiotu go użytkującego, to nie może on być jego środkiem trwałym.

Jak amortyzować samochód używany? ›

Podstawową metodą amortyzacji dla środków transportu, w tym samochodów osobowych, jest amortyzacja liniowa 20%. Okres amortyzacji trwa wówczas 5 lat. Podatnik ma obowiązek stosowania jej w przypadku środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 10.000 zł.

Videos

1. Zdążyć przed Polskim Ładem. Wykup prywatny w leasingu możliwy tylko do końca roku
(inFakt.pl)
2. Samochód w firmie a Polski Ład - Małgorzata Rzeszutek
(Finatio)
3. Leasing samochodowy na firmę - WYWIAD Z EKSPERTEM [2021]
(IFIRMA)
4. Amortyzacja -ujęcie bilansowe i podatkowe - Czwartkowa Kawa
(Anna Leńczowska)
5. Leasing firmowych samochodów osobowych - nowe zasady kalkulacji kosztów
(Portal FK)
6. Zmiany od 01.01.2022r. cz.1, amortyzacja, ryczałt, kasy fiskalne, sprawozdania finansowe.
(AJB Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych Anna)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 11/11/2022

Views: 6269

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.