Wiza typu C – złożenie wniosku - Polska w Armenii - Portal Gov.pl (2022)

Jakie dokumenty musisz złożyć?
 1. Wypełniony w systemiee-konsulat, wydrukowany i podpisany formularz wniosku wizowego. Wniosek wizowyjest bezpłatny.
 2. Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Zdjęcie powinno być:

a) ostre, wykonane na białym tle i wydrukowane na papierze wysokiej jakości,

b)nie starsze niż 6 miesięcy,

c)zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od czubka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia.

 1. Do fotografii należy zdjąć nakrycie głowy.
 1. Paszport: ​​​​​​wydany w ciągu ostatnich 10 lat,

a) ważny co najmniej 3 miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich,

b) posiadający minimum 2 wolne strony przeznaczone na wizy,

c) w przypadku posiadania drugiego ważnego paszportu należy go dołączyć do wniosku wizowego.

 1. Kopia strony w paszporcie, na której znajdują się dane osobowe i zdjęcieoraz kopie wszystkich stron paszportu, na których są wizy lub pieczątki.
 2. Osoby ubiegające się o wizę Schengen (jednolitą), uprawniającą do jedno- lub dwukrotnego wjazdu wykazują, że posiadają odpowiednie, ważne podróżne ubezpieczenie medyczne pokrywające wszelkie wydatki, które podczas ich pobytu(-ów) na terytorium państw członkowskich mogą wyniknąć w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią. Osoby ubiegające się o wizę wielokrotnego wjazdu wykazują, że posiadają odpowiednie, ważne podróżne ubezpieczenie medyczne obejmujące okres ich pierwszej planowanej wizyty. Ubezpieczenie musi być ważne na całym terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, obejmować całkowity okres planowanego pobytu. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR.
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie okręgu konsularnego placówki, w której ubiegasz się o wizę.
 4. Rezerwacja biletów lotniczych.
 5. Dokumenty potwierdzające zakwaterowanie (np. rezerwacja hotelu).
 6. Dokumenty potwierdzające więzi ekonomiczne i społeczne w Armenii oraz posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania podczas planowanego pobytu (w przypadku Polski na jedną osobę - 300 PLN na pobyt nieprzekraczający 3 dni oraz 75 PLN za każdy następny dzień), np.:

a) aktualne zaświadczenie od pracodawcy określające wysokość wynagrodzenia (nie starsze niż jeden miesiąc),

b) wyciąg bankowy za ostatnie trzy miesiące,

c) dokumenty potwierdzające posiadanie własności (np. samochodów, mieszkań lub innych nieruchomości).

 1. Obywatele państw innych niż Republika Armenii:

dokument potwierdzający legalny pobyt w Armenii, ważny przez 3 miesiące po planowanym terminie wyjazdu z terytorium państw członkowskich Schengen.

 1. W przypadku osób niepełnoletnich:

a) akt urodzenia – oryginał i kopia,

b) paszporty rodziców – oryginał i kopia,

c) akt małżeństwa rodziców – oryginał i kopia,

d) jeżeli niepełnoletni podróżuje sam, albo tylko z jednym rodzicem/opiekunem - pisemną, poświadczoną notarialnie zgodę rodziców, albo opiekunów prawnych na złożenie wniosku wizowego, przetłumaczoną na język polski albo angielski. Jeżeli jest tylko jeden rodzic, albo opiekun, należy to udokumentować, przedkładając akt urodzenia, orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej, albo akt zgonu drugiego rodzica.

Jeśli dziecko jest wpisane do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego – złóż oddzielny wniosek wizowy. Wiza zostanie wklejona do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

12.Dokumenty, z których wynika cel podróży (przetłumaczone na język polski albo angielski).

Wykaz dokumentów potwierdzających cel podróży dla określonych kategorii aplikantów będących obywatelami Republiki Armenii:

1. Bliscy krewni – współmałżonkowie, dzieci (w tym przysposobione), rodzice (w tym opiekunowie), dziadkowie, wnuki – odwiedzający obywateli Armenii legalnie zamieszkujących na terytorium państw członkowskich lub obywateli Unii zamieszkujących na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami:

- pisemny wniosek* osoby przyjmującej.

2. Członkowie oficjalnych delegacji, w tym stali członkowie takich delegacji, którzy na oficjalne zaproszenie skierowane do Armenii uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych na terytorium jednego z państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe:

- pismo sporządzone przez właściwy organ Armenii, potwierdzające, że wnioskodawca jest członkiem jej delegacji, względnie stałym członkiem jej delegacji, udającej się na terytorium drugiej Strony w celu wzięcia udziału w jednej z wyżej wymienionych imprez, wraz z kopią oficjalnego zaproszenia.

3. Uczniowie, studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz towarzyszący im nauczyciele, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń, w tym w ramach programów wymiany oraz innych działań szkolnych:

- pisemny wniosek* lub zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów/studentów, sporządzone przez przyjmujący uniwersytet, kolegium bądź szkołę, lub legitymacja uczniowska/studencka bądź zaświadczenie z kursów, na które uczęszczać będzie dana osoba.

4. Osoby podróżujące w celach medycznych i – w razie konieczności – osoby im towarzyszące:

- dokument urzędowy wystawiony przez daną instytucję medyczną, poświadczający konieczność objęcia danej osoby opieką medyczną w tej instytucji, konieczność obecności osoby towarzyszącej oraz dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia.

(Video) E-konsulat Verify your work permit to work in Poland | Daria Zawadzka Immigration Lawyer

5. Dziennikarze i członkowie ekipy technicznej towarzyszący im w celach zawodowych:

- zaświadczenie lub inny dokument wydany przez organizację zawodową lub pracodawcę osoby ubiegającej się o wizę, stanowiący dowód na to, że dana osoba jest zawodowym dziennikarzem, i zaświadczający, że cel podróży wiąże się z zadaniem dziennikarskim, lub stanowiący dowód na to, że dana osoba jest członkiem ekipy technicznej towarzyszącej dziennikarzowi w celach zawodowych.

6. Uczestnicy międzynarodowych imprez sportowych i osoby im towarzyszące w celach zawodowych:

- pisemne zaproszenie wystosowane przez organizację przyjmującą, właściwe organy, krajowe związki sportowe lub krajowe komitety olimpijskie państw członkowskich.

7. Przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji branżowych:

- pisemny wniosek* sporządzony przez przyjmującą osobę prawną lub spółkę, organizację lub biuro bądź oddział takiej osoby prawnej lub spółki, władze państwowe lub lokalne państw członkowskich lub komitety organizacyjne wystaw, konferencji i sympozjów handlowych oraz przemysłowych mających miejsce na terytorium jednego z państw członkowskich, zatwierdzony przez właściwe organy zgodnie z przepisami krajowymi.

8. Przedstawiciele wolnych zawodów biorący udział w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach:

- pisemny wniosek* sporządzony przez organizację przyjmującą, zawierający potwierdzenie, że dana osoba uczestniczy w imprezie;

9. Przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz osoby zaproszone przez organizacje niekomercyjne wspólnoty ormiańskiej zarejestrowane w państwach członkowskich, którzy odbywają podróż w celu odbycia szkoleń, wzięcia udziału w seminariach i konferencjach, w tym w ramach programów wymiany lub programów wsparcia wspólnoty panormiańskiej i ormiańskiej:

- pisemny wniosek* wydany przez organizację przyjmującą, zaświadczenie potwierdzające, że dana osoba reprezentuje organizację społeczeństwa obywatelskiego lub uczestniczy w działaniach wsparcia wspólnoty panormiańskiej i ormiańskiej, i zaświadczenie o założeniu takiej organizacji z odpowiedniego rejestru, sporządzone przez organ państwowy zgodnie z przepisami krajowymi..

10. Osoby biorące udział w działaniach naukowych, akademickich, kulturalnych lub artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany:

- pisemny wniosek* sporządzony przez organizację przyjmującą uczestnika tych działań.

11. Kierowcy przewożący ładunki w ruchu międzynarodowym i świadczący usługi transportu pasażerskiego, przemieszczający się na terytorium państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi w Armenii:

- pisemny wniosek* sporządzony przez krajowe stowarzyszenie (związek) przewoźników Armenii zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym, w którym podaje się cel, trasę, czas trwania i częstotliwość przejazdów..

12. Uczestnicy oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie i inne jednostki komunalne:

- pisemny wniosek* sporządzony przez kierowników administracji/burmistrzów tych miast lub władze gminne.

13. Osoby pragnące odwiedzić cmentarz wojskowy lub cywilny:

- oficjalny dokument potwierdzający istnienie i fakt utrzymywania grobu, a także pokrewieństwo lub inny związek łączący wnioskodawcę z pochowanym.

*UWAGA!

Każdy „pisemny wniosek” potwierdzający cel pobytu musi zawierać wszystkie poniższe informacje:

 1. w przypadku osoby zaproszonej:

imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer paszportu, czas i cel podróży, liczbę poprzednich wjazdów oraz w stosownych przypadkach imiona i nazwiska małżonka i dzieci towarzyszących osobie zaproszonej;

 1. w przypadku osoby zapraszającej: imię, nazwisko i adres;
 2. w przypadku gdy strona zapraszająca jest osobą prawną, spółką lub organizacją: pełną nazwę i adres oraz:
  1. jeśli wniosek sporządza organizacja lub organ – imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej wniosek;
  2. jeśli strona zapraszająca jest osobą prawną, spółką lub biurem albo oddziałem takiej osoby prawnej lub spółki z siedzibą na terytorium jednego z państw członkowskich – numer rejestracyjny w formie wymaganej przez prawo krajowe danego państwa członkowskiego.

Aplikanci będący obywatelami Armenii, których cel podróży jest inny niż wymieniony powyżej, oraz aplikanci nie będący obywatelami Republiki Armenii w celu potwierdzenia celu podróży składają, w zależności od celu podróży)poniższe dokumenty:

1. Turystyka:

 • dokumenty potwierdzające zakwaterowanie we wszystkich państwach członkowskich w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o wizę planuje wizytę w większej liczbie państw członkowskich.

2. Podróż służbowa:

(Video) Wsparcie finansowe firm - oferta PARP

 • zaproszenie od zapraszającego przedsiębiorstwa/oddziału lub zapraszającej osoby prawnej w państwie członkowski,
 • zaproszenie musi zawierać informację o tym, czy strona zapraszająca zapewnia zakwaterowanie. Jeśli strona zapraszająca nie zapewnia zakwaterowania, wymagana jest rezerwacja hotelu,
 • zaproszenie musi określać, kto pokrywa koszty pobytu; jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagane są wyciągi z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące
 • prywatna przedsiębiorczość: wpis przedsiębiorstwa osoby ubiegającej się o wizę do państwowego rejestru.

3. Prywatna wizyta (u rodziny lub znajomych):

 • zaproszenie/formularz dotyczący pokrycia kosztów przez inną osobę potwierdzone/-y przez właściwe organy państwa członkowskiego i zawierające potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych przez stronę zapraszającą / pokrywającą koszty (w przypadku Polski zaproszenie wpisane do ewidencji zaproszeń przez właściwego wojewodę),
 • zaproszenie/formularz dotyczący pokrycia kosztów przez inną osobę musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli strona zapraszająca nie zapewnia zakwaterowania, wymagana jest rezerwacja hotelu,
 • zaproszenie/formularz dotyczący pokrycia kosztów przez inną osobę musi określać, kto pokrywa koszty; jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagany jest wyciąg z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące

4. W przypadku wizyt u członków bliskiej rodziny: małżonkowie, dzieci (w tym dzieci przysposobione), rodzice (w tym opiekunowie prawni), dziadkowie i wnuki odwiedzający obywateli Armenii zamieszkujących legalnie w państwach członkowskich lub obywateli Unii zamieszkujących na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami:

 • zaproszenie potwierdzone przez właściwe organy (w przypadku Polski wpisane do ewidencji zaproszeń przez właściwego wojewodę), zawierające potwierdzenie, że strona zapraszająca posiada wystarczające środki finansowe; lub pismo, w którym strona zapraszająca zobowiązuje się do pokrycia kosztów,
 • dokument urzędowy potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz potwierdzenie legalnego pobytu strony zapraszającej w kraju docelowym,
 • zaproszenie musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli strona zapraszająca nie zapewnia zakwaterowania, wymagana jest rezerwacja hotelu,
 • zaproszenie musi określać, kto pokrywa koszty; jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagany jest wyciąg z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące.

5. Podróż w celach zdrowotnych (podczas której konieczna jest obecność osoby towarzyszącej):

 • dokument urzędowy wystawiony przez daną instytucję medyczną, poświadczający opiekę medyczną w tej instytucji, konieczność obecności osoby towarzyszącej oraz dowód posiadania środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów leczenia,
 • dokument urzędowy musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli osoba ubiegająca się o wizę nie pozostaje w szpitalu, wymagana jest rezerwacja hotelu.

6. Tranzyt:

 • wiza lub inne pozwolenie na wjazd do kraju docelowego.

7. W przypadku podróży podejmowanych przez członków oficjalnych delegacji, w tym stałych członków takich delegacji, którzy na oficjalne zaproszenie skierowane do rządu Armenii mają uczestniczyć w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w imprezach organizowanych na terytorium jednego z państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe:

 • pismo sporządzone przez właściwy organ Armenii, potwierdzające, że osoba ubiegająca się o wizę jest członkiem jej delegacji, a w odpowiednich przypadkach – stałym członkiem jej delegacji, udającym się na terytorium drugiej strony w celu wzięcia udziału w jednej z wyżej wymienionych imprez, wraz z kopią oficjalnego zaproszenia,
 • zaproszenie musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli organizator imprezy nie zapewnia zakwaterowania, wymagana jest rezerwacja hotelu,
 • we wspomnianym piśmie lub oficjalnym zaproszeniu należy wskazać, kto pokrywa wydatki. Jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagany jest wyciąg z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące.

8. W przypadku uczniów, studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń, w tym w ramach programów wymiany oraz innych działań szkolnych:

 • pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów/studentów, sporządzone przez przyjmujący uniwersytet, kolegium bądź szkołę, lub legitymacja uczniowska/studencka bądź zaświadczenia z kursów, na które uczęszczać będzie dana osoba,
 • zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów/studentów musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli zakwaterowanie nie jest zapewnione, wymagana jest rezerwacja hotelu lub inny dokument potwierdzający zakwaterowanie,
 • zaproszenie musi określać, kto pokrywa koszty; jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagany jest wyciąg z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące.

9. Dziennikarze i członkowie ekipy technicznej towarzyszący im w celach zawodowych:

 • zaświadczenie lub inny dokument wydany przez organizację zawodową lub pracodawcę osoby ubiegającej się o wizę, stanowiący dowód na to, że dana osoba jest zawodowym dziennikarzem, i zaświadczający, że cel podróży wiąże się z zadaniem dziennikarskim, lub stanowiący dowód na to, że dana osoba jest członkiem ekipy technicznej towarzyszącej dziennikarzowi w celach zawodowych;
 • w zaświadczeniu wydanym przez pracodawcę należy wskazać, kto pokrywa wydatki. Jeśli koszty są pokrywane przez pracodawcę, wymagany jest wyciąg z rachunku bankowego pracodawcy za ostatnie trzy miesiące. Jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagany jest wyciąg z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące.

10. Uczestnicy międzynarodowych imprez sportowych i osoby towarzyszące im w celach zawodowych:

 • pisemne zaproszenie wystosowane przez organizację przyjmującą, właściwe organy, krajowe związki sportowe lub krajowe komitety olimpijskie państwa członkowskiego;
 • pisemne zaproszenie musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli organizator imprezy nie zapewnia zakwaterowania, wymagana jest rezerwacja hotelu.
 • pisemne zaproszenie musi wskazywać stronę pokrywającą koszty; jeżeli koszty pokrywa organizator imprezy lub delegująca organizacja, wymagane jest przedstawienie wyciągów z rachunku bankowego organizatora imprezy lub delegującej organizacji za ostatnie trzy miesiące.

11. Przedstawiciele wolnych zawodów biorący udział w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach:

 • pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą, zawierający potwierdzenie, że dana osoba uczestniczy w imprezie,
 • zaproszenie musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli strona zapraszająca nie zapewnia zakwaterowania, wymagana jest rezerwacja hotelu,
 • zaproszenie musi określać, kto pokrywa koszty; jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagany jest wyciąg z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące.

12. Przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz osoby zaproszone przez organizacje niekomercyjne wspólnoty ormiańskiej zarejestrowane w państwach członkowskich, którzy odbywają podróż w celu odbycia szkoleń, wzięcia udziału w seminariach i konferencjach, w tym w ramach programów wymiany lub też panormiańskich lub wspólnotowych programów wsparcia:

 • pisemny wniosek wydany przez organizację przyjmującą, zaświadczenie potwierdzające, że dana osoba reprezentuje organizację społeczeństwa obywatelskiego lub też uczestniczy w działaniach w ramach panormiańskich lub wspólnotowych programów wsparcia, oraz zaświadczenie o założeniu takiej organizacji z odpowiedniego rejestru, sporządzone przez urząd państwowy zgodnie z przepisami krajowymi,
 • zaproszenie musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli strona zapraszająca nie zapewnia zakwaterowania, wymagana jest rezerwacja hotelu,
 • zaproszenie musi określać, kto pokrywa koszty; jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagany jest wyciąg z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące.

13. Osoby biorące udział w działaniach naukowych, akademickich, kulturalnych lub artystycznych, w tym w uniwersyteckich i innych programach wymiany:

 • pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą uczestnika tych działań,
 • zaproszenie musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli strona zapraszająca nie zapewnia zakwaterowania, wymagana jest rezerwacja hotelu,
 • zaproszenie musi określać, kto pokrywa koszty; jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagany jest wyciąg z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące.

14. Kierowcy przewożący ładunki w ruchu międzynarodowym i świadczący usługi transportu pasażerskiego, przemieszczający się na terytorium państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi w Armenii:

 • pisemny wniosek sporządzony przez krajowe stowarzyszenie (związek) przewoźników Armenii zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym, w którym podaje się cel, trasę, czas trwania i częstotliwość przejazdów.

15. Uczestnicy oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie i inne jednostki komunalne:

 • pisemny wniosek sporządzony przez kierowników jednostki administracyjnej/burmistrzów tych miast lub władze gminne,
 • zaproszenie musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli strona zapraszająca nie zapewnia zakwaterowania, wymagana jest rezerwacja hotelu,
 • zaproszenie musi określać, kto pokrywa koszty; jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagany jest wyciąg z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące.

16. Osoby pragnące odwiedzić cmentarz wojskowy lub cywilny:

 • dokument urzędowy potwierdzający istnienie i fakt utrzymywania grobu, a także pokrewieństwo lub inny związek łączący osobę ubiegającą się o wizę z pochowanym

Pamiętaj!

 • Wniosek o wizę musisz składać w placówce, której okręg konsularny obejmuje miejsce Twojego stałego zamieszkania.
 • Wniosek o wizę musisz złożyć nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż na 15 dni przed planowanym wyjazdem. W przypadku nie zachowania tych terminów Twój wniosek może nie zostać przyjęty.
 • Z reguły wyżej wymienione dokumenty są wystarczające do wydania decyzji, ale konsul może poprosić o dodatkową dokumentację.
 • Konsul ma prawo zaprosić aplikującego o wizę na rozmowę do urzędu, ale nie musi tego robić.
 • Przedłożenie podrobionych dokumentów oraz udzielenie fałszywej informacji może spowodować zakaz wjazdu do państw strefy Schengen.

Wizy typu C pozwalają na przebywanie w Polsce lub w innym kraju strefy Schengen przez 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Oznacza to, że możesz przebywać legalnie w strefie

 • Schengen, wyłącznie jeśli w okresie ostatnich 180 dni Twój pobyt w krajach strefy nie przekroczył 90 dni.
 • Wiza typu C może zostać wydana z maksymalnie pięcioletnim okresem ważności. O warunkach wydania wizy (okres ważności oraz czas pobytu) decyduje konsul.
 • Wydana wiza nie gwarantuje wjazdu na terytorium strefy Schengen – ostateczną decyzję zawsze podejmują służby graniczne państwa, w którym planujesz przekroczyć granicę strefy.

WAŻNE! Wizowy System Informacyjny (VIS) ma służyć m.in. wymianie pomiędzy państwami członkowskimi danych o wnioskach wizowych i o związanych z nimi decyzjach. W związku z osiągnięciem przez niego pełnej sprawności operacyjnej w dokumencie podróży cudzoziemca ubiegającego się o wydanie wizy Schengen nie umieszcza się stempla świadczącego o dopuszczalności wniosku, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy).

Ile zapłacisz?

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydaniewizy Schengen(typ C)– obywatele Armeniii innych państw, w stosunku do których wprowadzonoułatwiony reżim wizowy (o ile nie zostali zwolnieni z obowiązku posiadania wizy)- Albania, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna, Gruzja, Mołdawia, Republika Zielonego Przylądka, Rosja, Serbia i Ukraina

35 EURO

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydaniewizy Schengen(typ C) –obywatele innych państw

80 EURO

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydaniewizy Schengen(typ C) –dzieci w wieku do lat 6 do lat 12 będące obywatelami innych państw

40 EURO

Opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego pobierane są w walucie euro (EUR), w gotówce, w kasie urzędu konsularnego z chwilą złożenia wniosku wizowego.

Z opłat wizowychzwolnionesąnastępujące kategorie osób:

UWAGA!Okoliczność uprawniająca do zwolnienia z opłaty wizowejmusi być udowodnionaprzez aplikanta w drodze przedstawienia stosownych dokumentów.

1. Obywatele Republiki Armeniiaplikujący owizy Schengen:

a) emeryci i renciści;

b) dzieci poniżej 12. roku życia;

c) członkowie rządu Republiki Armenii, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, w przypadku gdy nie są oni zwolnieni na mocy umowy o ułatwieniach wizowych;

(Video) Praca na ruchu bezwizowym w Polsce (InforMigrants)

d) osoby niepełnosprawne i – w razie konieczności – ich opiekunowie;

e) bliscy krewni – współmałżonkowie, dzieci (w tym przysposobione), rodzice (w tym opiekunowie), dziadkowie lub wnuki – obywateli Armenii legalnie zamieszkujących na terytorium państw członkowskich lub obywateli Unii zamieszkujących na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami;

f) członkowie oficjalnych delegacji, w tym stali członkowie oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenie skierowane do Armenii uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych na terytorium jednego z państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe:

g) uczniowie, studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz towarzyszący im nauczyciele, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń, w tym w ramach programów wymiany oraz innych działań szkolnych;

h) dziennikarze i członkowie ekipy technicznej towarzyszący im w celach zawodowych;

i) uczestnicy międzynarodowych imprez sportowych i osoby towarzyszące im w celach zawodowych;

j) przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz osoby zaproszone przez organizacje niekomercyjne wspólnoty ormiańskiej zarejestrowane w państwach członkowskich, którzy odbywają podróż w celu odbycia szkoleń, wzięcia udziału w seminariach i konferencjach, w tym w ramach programów wymiany lub programów wsparcia wspólnoty panormiańskiej i ormiańskiej;

k) osoby biorące udział w działaniach naukowych, akademickich, kulturalnych lub artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany;

l) osoby, które przedstawiły dowody potwierdzające konieczność wyjazdu z przyczyn humanitarnych, w tym w celu podjęcia pilnego leczenia, oraz osoby im towarzyszące, lub w celu wzięcia udziału w pogrzebie bliskiego krewnego albo odwiedzenia ciężko chorego bliskiego krewnego.

2. Obywatele innych państw, z którymi Unia Europejska podpisałaumowy o ułatwieniach wizowych,aplikujący owizy Schengen(lista umów) – zgodnie z treścią danej umowy.

3. Obywatele innych państwaplikujących owizy Schengen:

a) dzieci poniżej 6 roku życia;

b) członkowie rodzin obywateli UE (wizy na wjazd do Polski):

- małżonek obywatela UE;

- bezpośredni zstępny obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;

- bezpośredni wstępny obywatela UE lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;

c) członkowie rodzin obywateli RP:

- małżonek obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

- małoletni bezpośredni zstępny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub małoletni bezpośredni zstępny małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli zstępny pozostaje na utrzymaniu obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

- bezpośredni wstępny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpośredni wstępny małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wstępny pozostaje na utrzymaniu obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

d) uczniowie, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich i towarzyszący nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia studiów lub udziału w szkoleniach;

e) naukowcy podróżujący w celu prowadzenia badań naukowych lub wzięcia udziału w seminarium naukowym lub konferencji naukowej;

f) przedstawiciele organizacji niekomercyjnych (np. NGO) w wieku do 25 lat uczestniczący w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne;

g) osoby aplikujące o wydanie wizy dyplomatycznej albo służbowej.

Opłata za wniosek wizowy nie podlega zwrotowi niezależnie od decyzji konsula.

(Video) Jak sprawnie zatrudnić cudzoziemca - 3 sposoby.

Jak możesz się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją konsula, przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku wizowego. Musisz złożyć go w siedzibie urzędu, który wydał decyzję odmowną, w przeciągu 14 dni od jej otrzymania, bez wcześniejszego umawiania się, w godzinach urzędowania.

Opłata za złożenie takiego wniosku wynosi 80 EUR. Z opłaty zwolnieni są członkowie rodzin obywateli RP.

Cofanie lub unieważnianie wizy Schengen

Jeśli otrzymałeś decyzję o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen, z którą się nie zgadzasz, przysługuje ci prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli jednak sam wystąpiłeś o cofnięcie wizy Schengen i konsul przychylił się do tego wniosku nie przysługuje Ci prawo do odwołania się od takiej decyzji.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen w siedzibie urzędu, który wydał decyzję, bez wcześniejszego umawiania się, w godzinach urzędowania.

Wniosek po ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku cofnięcia lub unieważnienia wizy Schengen jest bezpłatny.

Decyzja o odmowie wydania wizy

Decyzję odmowy wydania wizy wręcza się w formie pisemnej na standardowym formularzu określonym w załączniku nr VI Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

W decyzji odmowy wydaniawizy oznaczone są podstawy odmowy wydania wizy.

UWAGA: Urząd konsularny nie udziela informacji dotyczących wydanych decyzji. Urząd nade wszystko nie udzielakomentarzy wobecwydanych decyzji i nie udziela informacji dotyczących powodów wydania decyzji odmowy wizy, które to powody są oznaczone w decyzji wizowej wydawanej zgodnie ze standardami proceduralnymi wynikającymi z wspólnotowego kodeksu wizowego.

Z uwagi na ochronę danych osobowych urząd w żaden sposób nie może także (bezpośrednio lub pośrednio) potwierdzić ani zaprzeczyć okolicznościom złożenia wniosku wizowego przez daną osobę, ani też wskazać, jaką decyzję podjął (tj. czy wydał wizę czy odmówił wydania wizy).

Prosimy o niekierowanie w tych sprawach zapytań telefonicznych i mailowych (nadesłane zapytania pozostaną bez odpowiedzi).

Prawo do ponownego rozpatrzenia wniosku przez ten sam organ

Od chwili otrzymania decyzji odmowy wydania wizy wydanej przez konsula wnioskodawcy przysługuje prawo do ponownego rozpatrzenia wniosku przez ten sam organ.

Prawo do ponownego rozpatrzenia wniosku przysługuje wyłącznie wnioskodawcy.

UWAGA: osoby zapraszające, rodzina wnioskodawcy (z wyjątkiem rodziców lub opiekunów prawnych składających wniosek za małoletnie dzieci), pracodawcy czy pracownicy szkół i uczelni nie mają prawa złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie. Osoby te nie są również uczestnikami postępowania o wydanie wizy, w związku z czym nadsyłane bezpośrednio przez te podmioty wnioski czy zapytania nie będą rozpatrywane czy brane pod uwagę w procedurze ponownego rozpatrzenia wniosku.

Decyzję w sprawie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podejmuje samodzielnie wnioskodawca. Urząd nie zajmuje stanowiska w przedmiocie celowości lub nie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (jest to prawo wnioskodawcy, prosimy o niekierowanie pytań w tym zakresie).

Ostateczna decyzja odmowna

Decyzja wydana przez konsula po ponownym rozpatrzeniu wniosku o wydanie wizy jest ostateczną i nie podlega odwołaniu.

Kolejne wnioski o wydanie wizy

Decyzja o odmowie wydania wizy nie stanowi formalnej przeszkody do kolejnego aplikowania o wizę (prosimy o niekierowanie zapytań w tym zakresie). Wnioskodawca ma bowiem prawo złożenia kolejnego wniosku o wydanie wizy w dowolnym czasie (nie wcześniej niż na 3 miesiące przed planowaną podróżą).

Wnioskodawca ma wybór pomiędzy złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub złożeniem kolejnego wniosku o wydanie wizy (urząd konsularny nie podejmuje w tym zakresie decyzji za wnioskodawcę ani również nie służy doradztwem w tym zakresie).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest rozpatrywany przez konsula w terminie do 14 dni.

Skarga na odmowę wydania wizy Schengen, decyzję o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen oraz na działalność konsula w tym zakresie

(Video) MDDP i Osborne Clarke dla Ukrainy: Praca w Polsce ofiar wojny w Ukrainie- kwestie prawne i podatkowe

Jeśli konsul po rozpatrzeniu Twojego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydał ponowną decyzję o odmowie wydania wizy, jej unieważnieniu lub cofnięciu, z którą się nie zgadzasz przysługuje Ci skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę należy przekazać za pośrednictwem konsula, który podjął decyzję w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

Przekazując skargę konsulowi nie wnosisz do konsula żadnej opłaty, jednak postępowanie przed sądami administracyjnymi podlega opłatom. Musisz więc liczyć się z tym, że zostaniesz wezwany przez sąd do uiszczenia opłaty sądowej. Informacje dotyczące wysokości opłat sądowych w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego oraz możliwości ubiegania się o zwolnienie z kosztów postępowania oraz języka postępowania znajdują się na poniższej stronie:

http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/133/wpis-sadowy-zasady-dokonywania-wpisu.html

Videos

1. Prawne aspekty związane z zatrudnieniem i pobytem obywateli Ukrainy w Polsce
(Youth Business Poland YBP)
2. Zatrudnienie cudzoziemców 2022 – nowelizacje i jej praktyczne aspekty
(PracodawcyRP)
3. Zatrudnienie uchodźców z Ukrainy - webinar Mariusz Makowski
(Finatio)
4. Fundusze Unii Europejskiej + Nauka = Innowacyjny transport - konferencja 2 cz. 13 maja
(Centrum Unijnych Projektów Transportowych)
5. Is Genesis History? - Watch the Full Film
(Is Genesis History?)
6. Prawo pracy - zatrudnianie cudzoziemców
(Rödl & Partner w Polsce)

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated: 11/06/2022

Views: 6414

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.