Wniosek o paszport - Druk PDF (2023)

Aktualizacja artykułu dnia 14.01.2023- Już działa, obowiązuje nowa procedura w biurach paszportowych. Nie jest już wymagany papierowy wniosek o paszport. Urzędnik sam wypełnia stosowny formularz elektroniczne w trakcie wizyty przy stanowisku paszportowym. Wnioskujący potwierdza swoje dane i podpisuje wniosek przygotowany w ten sposób.

Zobacz jak wyglądawzór wniosku paszportowego online.Wniosek o paszportskładany jest aby uzyskaćnowy paszport,paszport tymczasowy. Druk wniosku o paszport na2022rokmożna pobrać w jednym z ponad 100 biur paszportowych zlokalizowanych na terytorium Polski lub w polskim konsulacie za granicą. Pełny wykaz biur paszportowy w Polsceznajdziesz właśnie na paszport.info.

(Video) Jak wyrobić polski paszport w UK - KROK PO KROKU - Trzy Razy M #paszport #uk #polskikonsulat

Wniosek o paszport - Podstawowe informacje

Wypełniony wniosek o paszport składa się w dowolnym biurze paszportowym niezależnie od miejsca zamieszkania, zameldowania. Nie możnazłożyćwniosku o paszport online (przez Internet). Należy pamiętać, że paszport można odebrać tylko z punktu paszportowego, w którym został złożony wypełniony wniosek o paszport. Czytając dalej dowiesz się następujących informacji o wniosku paszportowym.

Wniosek o paszport - Wzór

Z dniem 19 lipca 2019 weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych. Jego następstwem jest udostępnienie w biurach paszportowych nowego wniosku o paszport na 2019 rok i na lata następne.

(Video) Jak wypełniać formularze zapisane lub zeskanowane w pdf?

Należy pamiętać, iż nadal wniosek o paszport trzeba wypełniać tylko na specjalnych drukach, tak jak było to dotychczas ustalone.Wzór druku wniosku o paszportmożna pobraćw każdym z biur paszportowych. Wygląd i plik z wnioskiem paszportowym w formacie pdf został załączony na końcu tego artykułu.

Warto przeczytać! -Wniosek o paszport od 27 marca 2022 na nowych zasadach(nie będzie już potrzeby wypełniania papierowego wniosku o paszport).

(Video) Wysyłanie dokumentów przez EPUAP / Jak wysłać dokumenty do Urzędu? KROK PO KROKU

We wspomnianym rozporządzeniu MSWiA dołączony został również:

  • WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PRZEZ KONSULA RP PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO
  • WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU DYPLOMATYCZNEGO LUB PASZPORTU SŁUŻBOWEGO MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Oba również zostały załączone na końcu tego wpisu.

(Video) Jak podpisać dokument podpisem elektronicznym przy użyciu profilu zaufanego? Krok po kroku!

Wniosek o paszport - PDF

Na końcu artykułu został dołączony wniosek o paszport w formacie pdf obowiązujący od lipca 2019 roku. Plik pdfzawiera dwie strony wniosku, który oficjalnie jest określany jako "WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO SKŁADANY DO WOJEWODYI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH". Wniosek o paszport ma wymiary 297 x 139 mm. Drukowany jest na papierze o zwiększonej gramaturze. Nie należy drukować wniosku samodzielnie np. znalezionych w Internecie. Koniecznie wniosek o paszport należy wypełniać na oryginalnym druku jaki można pobrać w każdy z biur paszportowych.Tak jak większość dokumentów, druków kierowanych do naszych urzędów państwowych należy go wypełnić drukowanymi literami. Oczywiście wprowadzane dane są bardzo ważne i warto, aby nie było żadnych wątpliwości jakie litery zostały wpisane w poszczególne pola. Dodatkowo należy zwrócić uwagę przy składaniu własnoręcznego podpisu, aby mieścił się w narysowanej ramce (nie może również dotykać wyznaczonej linii).

Najbardziej istotne kwestie dotycząceskładania wniosku o paszport:

(Video) 152.Jak wyrobić paszport za granicą

  1. Wniosek o paszport możesz złożyć w jednym zbiur paszportowychw Polsce, ale również za granicą w określonych polskich konsulatach).
  2. Wniosek o paszport składa osoba, która chce otrzymać paszport, opiekun prawny jeśli paszport ma otrzymać osoba ubezwłasnowolniona (osoba ubezwłasnowolniona musi być obecna w momencie składania wniosku o paszport w urzędzie).
  3. W momencie składania wniosku o paszport jest pobierany odcisk palca przyszłego właściciela paszportu.
  4. Jeszcze raz warto powtórzyć, że nie należydrukować wnioskuo paszport z Internetu, musisz go wypełnić na druku dostępnym w każdym biurze paszportowym.
  5. Pracownik biura paszportowego podczas składania wniosku o paszport może podać przybliżoną datę odbioru nowego paszportu. Standardowo jest to 30 dni od złożenia wniosku (w wyjątkowych sytuacjach termin odbioru może zostać wydłużony).
  6. Zdjęcie dołączone do wniosku o paszport musi być nie starsze niż 6 miesięcy.
  7. Paszport możesz odebrać tylko w tym biurze paszportowym (konsulacie), w którym złożysz wniosek o paszport.
  8. Po złożeniu wniosku paszportowego otrzymasz "Potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu" na którym będą podane dane dotyczące wnioskującego o paszport takie jak: nazwisko, imię, PESEL, data urodzenia, data złożenia wniosku, data odbioru nowego paszportu, punkt odbioru, numer sprawy, podpis operatora. Na podstawie numeru sprawy możeszsprawdzić status złożonego wniosku, czyli czy możesz już odebrać nowy paszport.

Wniosek o paszport - jak wypełnić?

Jak wypełnić wniosek o paszport krok po kroku

Na wniosku o paszportumieszone są 22 pola do uzupełnienia, które mają na celu uporządkowanie informacji na nim zawartych. Niektóre podpunkty wypełnia osoba składająca wniosek, inne wypełnia urzędnik. Punkty od 1 do 14 musisz wypełnić wnioskujący o paszport.Pamiętaj o czytelnym wypełnieniu wniosku, koniecznie drukowanymi literami.

Wniosek o paszport - Opłata

Przy składaniu wniosku o paszport wymagane jest uiszczenie stosownej opłaty za wydanie nowego paszportu. Sprawdźile kosztuje paszport.

(Video) Paszport USA — jak złożyć wniosek online (łatwe)

Videos

1. Paszport USA — jak złożyć wniosek online (łatwe)
(Gamer Abroad)
2. Kolumbia Wiza 2022 [ZAAKCEPTOWANE 100%] | Aplikuj krok po kroku ze mną
(Travel with Anwar)
3. Nigeryjska wiza 2022 [ZAAKCEPTOWANE 100%] | Aplikuj krok po kroku ze mną
(Travel with Anwar)
4. Włochy Wiza 2022 | krok po kroku | Europa Wiza Schengen 2022 (napisy)
(Travel with Anwar)
5. Świadczenie za pomoc uchodźcom - gdzie składać wnioski? | Wrocław TV
(WROCŁAW TV)
6. Gwatemala Wiza 2022 [100% ZAAKCEPTOWANE] | Aplikuj krok po kroku ze mną
(Travel with Anwar)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 04/14/2023

Views: 6725

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.