Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (2023)

Wycieczka na Trzy Korony i Sokolicę, spacer Wąwozem Homole, wejście na Wysoką – najwyższy szczyt Pienin. Przejście grzbietem Wysokiej przez Durbaszkę i Szafranówkę, zwiedzanie popularnych miejsc w okolicy Szczawnicy – wodospadu Zaskalnik i szczytu Bryjarka, a „na deser” udział w jesiennym redyku – tyle atrakcji i pięknych miejsc można zobaczyć podczas 4-dniowego pobytu w Szczawnicy.
Poniższa fotorelacja dowodzi, że późną jesienią warto zaplanować dłuższy pobyt w górach – warunki na szlakach są wyśmienite, okoliczne lasy mienią się wspaniałymi kolorami, a jeśli jeszcze uda nam się trafić na regionalne święta i imprezy – wyjazd w góry można uznać za doskonały!

Autorem fotorelacji z jesiennego pobytu w Pieninach i okolicy jest Bartosz Stołecki

Wąwóz Homole to idealny początek pobytu w Pieninach 🙂

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (1)

Spacer w Wąwozie Homole

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (2)
Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (3)
Dubantowska Dolina – znajdują się tutaj “Kamienne Księgi” – płaskie skały naturalnie ułożone w formie otwartej książki, wg legendy zapisane są w nich losy wszystkich ludzi na świecie. Zaszyfrowane pismo odczytał jedynie stary pop z Wielkiego Lipnika, ale Pan Bóg odebrał mu mowę, żeby ludzie nie mogli poznać swoich losów

Z Wąwozu Homole podchodzimy na Wysoką (1050 m) – najwyższy szczyt Pienin. Z góry roztaczają się piękne widoki na: Tatry, Babią Górę, Pasmo Przehyby i Radziejowej, Magurę Spiską oraz Pieniny. Góra zaliczana jest do Korony Gór Polski.

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (4)
Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (5)

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (7)

Panorama z Wysokiej na Tatry

Z Wysokiej warto przejść granią w kierunku Szafranówki przez Durbaszkę, gdzie można odpocząć w Górskim Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy „Pod Durbaszką”. Dalej po drodze mijamy Wysoki Wierch, który słynie z pięknych widoków.

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (8)

Grzbietem z Wysokiej przez Durbaszkę i Szafranówkę

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (9)
Przejście granią z Wysokiej na Szafranówkę
Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (10)
Z Wysokiej na Szafranówkę

Do “obowiązkowych” miejsc w Pieninach należą “Trzy Korony” – najważniejszy, oprócz Sokolicy, symbol regionu. Na jednej ze szczytowej turni – Okrąglicy (983 m) znajduje się platforma widokowa, z której rozciąga się wspaniały widok na Pieniny i dolinę Dunajca, Beskid Sądecki, Gorce, Magurę Spiską oraz Tatry.
Jeden ze szlaków na Trzy Korony przechodzi przez Wąwóz Szopczański – skalisty, wysoki kanion z oryginalnymi wapiennymi skałami.

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (11)
Wąwóz Szopczański
Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (12)
Widok z Trzech Koron

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (13)

Panorama z Trzech Koron

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (14)
Panorama z Trzech Koron
Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (15)
Panorama z Trzech Koron

Z Trzech Koron można podejść “Sokolą Percią” na Sokolicę – z góry wspaniale widać Przełom Dunajca!Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (16)

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (17)
Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (18)

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (19)

Widoki z Sokolicy

W rejonie Szczawnicy znajduje się kilka popularnych miejsc, m.in. wodospad Zaskalnik i szczyty Bryjarka oraz Bereśnik, które leżą już poza obszarem Pienin (Beskid Sądecki), ale od dawna były celem spacerów i wycieczek mieszkańców i kuracjuszy uzdrowisk Szczawnicy.

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (20)
Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (21)
Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (22)

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (23)
Widok na Pieniny i Tatry spod szczytu Bereśnika
Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (24)Szczawnica to znane uzdrowisko z ponad 150 – letnią tradycją. Warto podejść na Plac Dietla i odwiedzić pięknie odrestaurowaną Pijalnię Wód Mineralnych.

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (25)

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (26)
Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (27)
Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (28)
Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (29)

Jesienią warto odwiedzić Szczawnicę by zobaczyć redyk – wspaniałe pasterskie wydarzenie z piękną, folklorystyczną oprawą.

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (30)

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (31)
Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (32)

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (33)
Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (34)

Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (35)Wokół Szczawnicy – najpiękniejsze miejsca (36)

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 04/22/2023

Views: 5966

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.